Utlysning om stöd till förberedelse inför Horisont 2020

www.vgregion.se/EU-kort

Stöd till förberedelse och mobilisering inför utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.

Framsida

Bakgrund

Denna utlysning är en del av Västra Götalandsregionens arbete med att stimulera till internationella forsknings- och innovationssamarbeten enligt det handlingsprogram som antogs i maj 2013.

Utlysningens syfte och mål

Att rigga internationella konsortier, matcha idéer och pågående projekt mot aktuella europeiska utlysningar, och skriva konkurrenskraftiga ansökningar till EU:s forskningsprogram, kräver kompetens, tid och resurser. Syftet med denna utlysning är därför att genom förstudiemedel och planeringsbidrag underlätta för västsvenska aktörer att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram. Genom ett ökat och breddat deltagande attraheras forskningsresurser till Västra Götaland, kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor stärks, och nya lösningar på samhällsutmaningar utvecklas. Detta bidrar till den hållbara utvecklingen i Västra Götaland.

Mer specifika mål är att nå ett högt, smart och breddat deltagande i Horisont 2020 men även att bidra till en ökad västsvensk påverkan på program och policy. Fokus ligger på att sänka trösklar så att fler - och framförallt nya - aktörer ska kunna delta, samt att fler västsvenska aktörer tar ledande roller i projekten, exempelvis som koordinatorer.

Målgrupper

1. Små och medelstora företag

2. Icke vinstdrivande organisationer och forskningsorganisationer såsom till exempel lärosäten, forskningsinstitut, näringslivets branschorganisationer, kommuner

Ansökan

Vi tar emot ansökningar löpande. Observera att du ska diskutera din ansökan med en handläggare innan den skickas in formellt. Skicka därför först ett utkast av din ansökan till  

Blanketter för ansökan finns i kolumnen till höger.

Adress

När ansökan är färdig skickas den in i två format; ett ifyllt och underskrivet original via post och en kopia i wordformat via epost:

För SME skickas underskrivet original till:

Västra Götalandsregionen

Regionens Hus

Avdelning regional utveckling

Östergatan 1

462 80 Vänersborg

Samt ansökan i wordformat till:  

För icke vinstdrivande organisationer skickas underskrivet original till:

Västra Götalandsregionen

Avdelning regional utveckling

Box 1091

405 23 Göteborg

Samt ansökan i wordformat till:  

uiqt|wB{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBm}4swz|5{umH%vozmoqwv5{mm}4swz|5{umH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|{5ojoH%vozmoqwv5{mz}|{5ojoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m