Vision Västra Götaland - det goda livet förutsätter en hållbar utveckling, där dess tre dimensioner - den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärker varandra. Folkhälsan finns i samtliga dimensioner men är tydligast i den sociala dimensionen. Där ryms demokratiska värden som människors lika rätt, tillgänglighet för alla och allas möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. 

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Detta i sin tur ger förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle.

Det formella ansvaret för Västra Götalandsregionens folkhälsoarbetet är delat mellan folkhälsokommittén och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna

Till webbplats Folkhälsa

uiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m