Mål och strategier för utbyggnad av bredband i Västra Götaland

Idag finns bredband i alla tätorter i Västra Götaland, det vill säga där det är kommersiellt lönsamt för privata företag att bygga ut bredband. Men det finns ett antal områden, framförallt på landsbygden där det inte är  kommersiellt lönsamt att bygga bredband, detta enligt marknadsanalyser som görs löpande av kommuner och UBit-gruppen.

Västra Götalandsregionen arbetar för att det ska finnas bredband i hela länet, även i områden där det inte är kommersiellt lönsamt.

Utöver Västra Götalandsregionens strategi så finns också ”Bredbandsstrategi för Sverige”  som offentliggjordes i november 2009 med målet att minst 90 procent av hushållen i Sverige bör ha bredband med 100 Mbit per sekund senast 2020.

Läs mer om den nationella bredbandsstrategin på regeringens hemsida

Post och telestyrelsens uppföljning

Post och telestyrelsen gör uppföljningar av hur väl Sverige når de nationella bredbandsmålen.

PTS:s samlingssida om bredband

 

Ny bredbandsstrategi för Västra Götalands län antagen av Regionutvecklingsnämnden

Regionutvecklingsnämnden beslutade den 17 september att anta en ny bredbandstrategi för Västra Götalands län, kallad ”Bredband där du bor, verkar och vistas”

 Följande mål ska i Västra Götaland vara uppfyllda 2020:

1. 90 % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s symmetriskt

2. 90 % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med 30 Mbit/s

De regionala målen ska stämma överens med syftet i den regionala digitala agendan, nämligen att skapa ett enklare, öppnare, effektivare och ett hållbart Västra Götaland.

Handlingsplan för att nå målen

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna delar uppfattningen att marknaden ska sköta den huvudsakliga utbyggnaden av bredband till invånare och näringsliv. Där särskilda skäl finns kan offentligt stöd komma till användning.

Ett antal åtgärder föreslås som lämpliga för att bidra till att nå de uppsatta målen. För varje åtgärdspunkt anges vem som har ansvaret för genomförandet. Följande rubriker finns för punkterna:

1. Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad

2. Fortsatt utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter.

3. Fiberutbyggnad genom fiberföreningar

4. Kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer

5. Välfärdsbredband

6. Robusthet och redundans

7. Efterfrågeskapande aktiviteter

8. Behov av mer statligt stöd fram till 2020

9. Införande av Wifi-hotspots

10. Mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk

11. Yttäckande mobilt bredband över hela länets yta.

12. Samhällsmaster

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m