Västsvenska paketet

Västsvenska paketet innehåller satsningar för 34 miljarder kronor på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Västsverige.

Idén om Västsvenska paketet har två ursprung. Dels har regeringen gett Vägverket och Banverket (nu samlade i Trafikverket) i uppdrag att prova medfinansiering (via bland annat trängselskatt och vägavgifter) som ett sätt för regioner och kommuner att tidigarelägga kostsamma infrastrukturbyggen. Dels finns det en stark vilja hos västsvenska politiker att lösa stora infrastrukturbehov. Paketet ska främja sysselsättning och tillväxt, bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen.
Nedan har vi ställt samman frågor och svar om Västsvenska paketet.

Varför behövs Västsvenska paketet?

Västra Götaland är Sveriges främsta transport- och industriregion med stora godsmängder från hela Skandinavien. Det gör infrastrukturen i Västra Götaland till en konkurrensfaktor för hela Sverige.

Västsvenska paketet har tagits fram för att lösa ett antal transportproblem:
Kapacitet- Väg- och järnvägsnätet har brister i kapacitet och standard, i anslutningarna in mot Göteborgsområdet och i de centrala delarna. Köbildning och trafikstopp är vanligt förekommande och sårbarheten är stor vid tex olyckor och underhållsarbete.
Miljö- Transportsystemet har förutom klimatpåverkan också betydande konsekvenser för luftkvalitet och hälsa. Resandet med kollektivtrafiken behöver öka.
Regionförstoring- Det behöver bli lättare för människor att nå arbete, utbildning och kultur och företag behöver bättre tillgång till personer med lämplig kompetens. Göteborgs lokala arbetsmarknad kan i teorin omfatta större delar av Västra Götaland och Halland, men i realiteten har inte regionförstoringen hängt med andra storstadsområden i Sverige.  

Vilka satsningar innehåller paketet?

Paketet har en tydlig inriktning mot järnvägs- och kollektivtrafikinvesteringar. Några av satsningarna är:
- Västlänken. En järnvägstunnel med stationer under centrala Göteborg som innebär att tågen inte behöver vända på Göteborgs central, som de måste göra i dag, utan direkt kan gå vidare mot andra destinationer.
- Kollektivtrafikinvesteringar inom kollektivtrafikprogrammet K2020.
- Delfinansiering av Göta Älvbronden viktigaste kollektivtrafikförbindelsen över älven. Den befintliga bron är i dåligt skick och en ersättare behövs.
- Marieholmstunneln. En vägtunnel under Göta älv i Göteborg som ska avlasta trafiken i Tingstadstunneln och minska sårbarheten i älvförbindelserna. Marieholmstunneln är en fortsättning på den så kallade Partihallsförbindelsen som är under utbyggnad och som ska binda samman E20 och E45.

Läs mer:

Bilder och kartor över Västlänken och älvförbindelser

Trafikverkets sida om Marieholmstunneln

Trafikverkets sida om Partihallsförbindelsen

GR:s sida om K2020

Trafikverkets sida om Västlänken

Hur ska Västsvenska paketet finansieras?

Finansieringen på 34 miljarder består av 50 procent statliga medel och 50 procent lokala och regionala medel. Den lokala och regionala finansieringen består av trängselskatter, exploateringsintäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll. Västra Götalandsregionen bidrar med totalt 865 miljoner kronor till paketet. Statens pengar kommer via investeringsplanerna för 2010 – 2021.

Trängselskatterna står för en stor del av den regionala finansieringen. Förutom bidrag till finansiering ska trängselskatterna även bidra till minskad trängsel och minskad miljöpåverkan.
Exakt hur trängselskatterna ska utformas är ännu inte bestämt. Du kan läsa mer om processen kring trängselskatter på Trafikverkets webbsidor. På Transportstyrelsens webbsidor hittar du information om hur trängselskatten fungerar i praktiken.  

Trafikverkets sida om trängselskatt

Transportstyrelsens sida om trängselskatten i Göteborg

Kan beslutet om införande av trängselskatt ändras?

Trängselskatten är beslutad av riksdagen (det är en lag), därför kan inte en region eller stad besluta om att införa eller ta bort denna. Skatten är en del av ett paket om medfinansiering av ett antal satsningar, det så kallade Västsvenska paketet. Uppgörelsen innebär att staten, genom Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs Stad gemensamt finansierar Marieholmsförbindelsen, Västlänken och kollektivtrafiksatsningar. Paketet är en helhet, om en del i paketet/avtalet inte skulle bli av blir heller inte de andra delarna av.

Hur hänger paketet ihop med den ordinarie infrastrukturplaneringen?

Samtidigt med utformningen av Västsvenska paketet pågick långtidsplaneringen för infrastrukturinvesteringarna i Sverige 2010 - 2021. Långtidsplaneringen styr hur statens pengar för infrastruktur används och beskrivs i en nationell plan och i regionala planer. Det innebär att det finns två planer som tillsammans ligger till grund för framtida infrastruktursatsningar i Västra Götaland. 

Regional plan innehåller utbyggnader och utveckling av det regionala vägnätet, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar av bland annat trafiksäkerhet och cykelvägar. Innehållet beslutas utifrån prioriteringar som görs tillsammans med kommuner, men också utifrån resursram och anvisningar från regeringen. Västra Götalandsregionen samordnar arbetet med att ta fram den regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland.

Nationell plan. Den nationella planen innehåller infrastruktursatsningar inom alla trafikslag och i hela Sverige. Även i det arbetet deltar Västra Götalandsregionen genom att samordna synpunkter och prioriteringar för Västra Götaland. 

Västsvenska paketet. Vad som är nytt är att regeringen, inför revideringen av investeringsplanerna, efterlyste förslag om nya finansieringsformer som kan komplettera den statliga finansieringen. Detta och en stark regional och lokal vilja att lösa infrastrukturbehov resulterade i Västsvenska paketet. Västra Götalandsregionen samordnade arbetet med att ta fram paketet.

Den 30 mars 2010 gav regeringen besked om investeringsplanerna för perioden 2010-2021.  Av totalt 482 miljarder satsar regeringen 44 miljarder på olika projekt i Västra Götaland. Därutöver bidrar Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Landstinget Halland samt vägtrafikanterna i Göteborg (genom trängselskatt) med sammanlagt 17 miljarder kronor, inom ramen för Västsvenska paketet. 

Vilka står bakom paketet?

Bakom paketet står Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik samt Trafikverket. En utredningsgrupp arbetar med att utarbeta ett system för trängselskatt. Läs mer om processen på Trafikverkets webbsidor.

Trafikverkets sida om trängselskatt  

Vilka är de förväntade effekterna av paketet?

 • Bättre luftkvalitet
 • Trafikens ökande belastning på klimatet bromsas
 • Kapaciteten i järnvägsnätet förbättras. Det blir möjligt att utveckla järnvägssystemet ytterligare genom fortsatta åtgärder på banorna in mot Göteborg
 • Regiontågtrafiken kan effektiviseras
 • Nya resmöjligheter genom och förbi Göteborg
 • Väsentliga steg kan tas mot en utbyggd kollektivtrafik i Göteborgs-området. Kollektivtrafiken får en ökad attraktionskraft
 •  Effektiviteten i systemet ökar och samhällskostnaderna för köbildningar och restidsgarderingar minskar
 • Den funktionella arbetsmarknaden vidgas och den regionala tillväxten stimuleras
 • Vägkapaciteten över Göta Älv säkras och förbättras
 • Transportsystemet blir mindre sårbart
 • Tillförlitligheten för transporter till hamn och viktiga verksamhetsområden ökar 

Historik

Diskussioner om Västsvenska paketet
Under sensommar/höst 2009 började företrädare för kommuner, region och regering diskutera ett västsvenskt infrastrukturpaket. Frågan behandlades bland annat i beredningsgruppen för regionutveckling som är ett gemensamt politiskt beredningsorgan för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Utredning
Utredningsarbetet om ett trängselskattesystem påbörjades hösten 2009, av en arbetsgrupp ledd av Vägverket tillsammans Banverket (numera Trafikverket), Göteborgs stad, Landstinget Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. I gruppens första rapport kom man fram till att det var möjligt att via trängselskatt delfinansiera Västsvenska paketet.

Avtal
Under hösten 2009 upprättades "Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige" som undertecknades av ovanstående parter och Västra Götalandsregionen. I avtalet anges bland annat att ett system med en inre zon är mest ändamålsenligt med hänsyn taget till enkelhet, miljö- och trängselaspekter samt intäkter. Vidare anger avtalet också att parterna ska fortsätta studierna i syfte att utveckla enzonsystemet.

Underlag om utformning av trängselskattesystem 
I december 2009 levererades ett preliminärt underlag kring trängselskatten till näringsdepartementet. Underlaget var ett tjänstemannaförslag som redovisade två utformningsalternativ. De tjänstemän som utgör ledningsgruppen för Västsvenska paketet förordade det alternativ enligt vilket trängselskatt tas ut i en mindre zon. Underlaget ligger till grund för regeringens proposition (i mars 2010) om en Göteborgsbilaga till lagen om trängselskatt. Propositionen ska omfatta förslag till var trängselskatt ska tas upp samt vilka tider och avgiftsnivåer som ska gälla.

Västsvenska politiker ställde sig bakom förslaget
Tjänstemannaförslaget följdes sedan av en politisk process under december 2009 och januari 2010. Alla parter (Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Landstinget Halland) antog förslaget.

Förändringar i förslag till trängselskattesystem
Under januari 2010 fick Vägverket en begäran från Regeringen att ta fram ett förslag på trängselskattesystem med tidsdifferentierade skattenivåer. Utredningsresursen fick dessutom i uppdrag från ledningsgruppen för Västsvenska paketet att analysera tidsdifferentierade skatter med en så kallad flerpassageregel – en bilresa som medför flera skattepliktiga passager inom ett visst tidsintervall beskattas bara en gång. Med utgångspunkt i detta lämnade utredningsresursen i februari en ny rapport till regeringen.

PM från Finansdepartementet på remiss
I början av mars 2010 skickade Finansdepartementet ut en departementspromemoria om utformning av trängselskattesystem i Göteborg till bl.a. Göteborgs kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland. Den 19 mars var sista dagen att lämna svar på PM:et.

Läs mer på Trafikverkets sida om trängselskatt

Beslut om finansiering
I slutet av mars fattade regeringen beslut om nationell plan samt resursram för regionala planen. Inom ramarna för planerna finns även det Västsvenska paketet. 

Lagen om trängselskatt
Onsdagen den 26 maj 2010 beslutade Sveriges riksdag om en Göteborgsbilaga i Lagen om trängselskatt. Beslutet innebär att trängselskatt införs i Göteborgs kommun med start 1 januari 2013.   

Vad händer nu?

Nu sätts spaden i jorden  
Under våren 2011 går startskottet för Västsvenska paketet - nu sätts spaden i jorden för de åtgärder som planeras för utökad kollektivtrafik inför trängselskatten (som planeras till 1 januari 2013). Byggstart sker för utökade busskörfält till och från centrala Göteborg, perrongerna på sträckorna mellan Göteborg – Kungsbacka och Göteborg- Alingsås förlängs så att längre tåg kan trafikera sträckorna. Ny fjärrbussterminal vid Nils Ericsons terminalen i Göteborg byggs. Läs mer på huvudsidan för Västsvenska paketet www.vastsvenskapaketet.se 

Finns det bilder som visar objekten i Västsvenska paketet?

Det finns preliminära bilder och kartor som bland annat visar Västlänken, Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln. 

Vi har samlat bilderna här. >> 

 

 

 

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m