Bakgrund - Regional digital agenda

Lars Bäckström, Birgitta Losman, Henrik Hansson. Undertecknande avsiktsförklaring digital agenda.

Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman (MP) och landshövding Lars Bäckström undertecknar avsiktsförklaringen om digital agenda. Henrik Ishihara, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet i bakgrunden.

Näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige". Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att Sveriges befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan är ett komplement till pågående insatser. Den har syftet att samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Arbete mellan många aktörer 

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för att förverkliga den digitala agendan i Västra Götaland. Den andra april 2012 hölls ett rundabordssamtal på temat om hur en gemensam regional digital agenda kan bidra till den regionala utvecklingen och vad som kan stimulera till nya digitala innovationer och hur olika aktörer tillsammans kan skapa ett gynnsamt klimat för detta.

Avsiktsförklaring skrevs under

Under mötet den andra april signerade regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman och landshövding Lars Bäckström en avsiktsförklaring, där de ställer sig bakom det it-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att de har för avsikt att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.

Bakgrund, bilaga till den regionala digitala agendan

Bakgrund

Presentation som visades den andra april, 2012

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m