Digital agenda för Västra Götaland

Digitalisering i människans tjänst

Sverige är på många sätt en framstående IT-nation med bra infrastruktur, avancerade tjänster och med en stor andel av befolkningen som regelbundet använder IT och internet. Sverige ligger i världsklass enligt många rapporter som tagits fram de senaste åren kring bredbandsutbyggnad, IT och dess nyttjande. Däremot har omvärlden gått förbi när det gäller den offentliga sektorns nyttjande av IT för att erbjuda tjänster mot invånarna. Planen Västra Götaland 2020, VG2020, som är den regionala strategin för tillväxt och utveckling lyfter också fram informations- och kommunikationsteknik som ett område man aktivt ska satsa på.

Den regionala digitala agendan har tre övergripande mål:

  • Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Utifrån den nationella digitala agendan och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan man konstatera att samverkan och gemensamma angreppssätt är en förutsättning för att ge bättre digital service och att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering.

Den digitala agendan för Västra Götaland togs fram av en arbetsgrupp med representanter för Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, Västkom och kommunalförbund/Business Region Göteborg och har beretts av Beredningen för hållbar utveckling.

Agendan antogs av regionstyrelsen den 3 november 2015.

En handlingsplan finns från och med våren 2016. Den beskriver de åtgärder och områden som länet gemensamt beslutar ska vara i fokus för att nå målen i den regionala digitala agendan. Den är också en genomförandeplan för arbetsgruppen som har fått namnet Digitaliseringsrådet.

Förvaltningsgruppen för agendans genomförande, Digitaliseringsrådet, kommer att ha en finansiering ordnad från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd för de informationsinsatser och aktiviteter som föreslås i handlingsplanen. Eventuella finansieringsåtaganden som krävs på regional nivå för kraftsamlingar på länsnivå ska diskuteras med styrgruppen allt eftersom dessa aktiviteter blir aktuella. Förslag på kraftsamling finns på sex områden under regionalt ansvar.

Dokument

Digital agenda för Västra Götaland: 

"Smart Region Västra Götaland"

Handlingsplan

Bilaga 2, bakgrund

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m