Dryport - a modal shift in practice

2009-07-03

www.vgregion.se/dryport

Dryport är ett projekt inom Interreg North Sea som syftar till att fler frakttransporter ska gå via tåg och kanaler och insjöar istället för via vägar. Både offentliga organisationer och privata företag deltar i projektet. 

logotype DryportNorth Sea Region Program

Treårigt EU-projekt

Dryport länken till framtidens hamnar
Ladda ner vår broschyr om Dryport "Länken till framtidens hamnar"

Dryport - a modal shift in practice är ett treårigt EU-projekt, som pågår 2008 till 2012. Det ingår i programmet för Interreg IVB Nordsjöregionen. Projektet finansieras till hälften av EU och till hälften av medverkande samarbetspartners. Syftet med EU-projektet är att främja miljömässigt och ekonomiskt effektiva logistiklösningar till och från stora containerhamnar.

Västra Götalandsregionen är initiativtagare och lead partner för projektet. Det innebär bland annat att vi ansvarar för projektets genomförande, kostnadsredovisningar, administration etc. Övriga regioner som medverkar i projektet är Edinburgh (Skottland), Felixstowe (England), Zeebrügge (Belgien), Bremen (Tyskland) samt Fryslan och Emmen (Nederländerna).

Det svenska pilotprojektet drivs av Falköping kommun i nära samverkan med övriga svenska samarbetspartners; Västra Götalandsregionen, Banverket, Vägverket och Göteborgs Hamn. Fokus ligger på etablerandet av en dryport i Falköping – benämnd Skaraborg Logistic Center, med koppling till Göteborgs Hamn. Dryporten i Falköping ska kunna bli modell för etableringar på annan geografisk ort. Arbetet drivs i nära samverkan med forskningen, främst med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Vad är en dryport?

Se intervju nedan med projektledare Dirk Hamsen och Leif Bigsten på Falköpings kommun, Skaraborg Logistic Center. 

Källa: Branschnyheter.se

En dryport är en kombiterminal i inlandet, där det finns en direktlänk med regelbundna godsleveranser, oftast med järnväg men också med inre vattenväg, till och från en hamn. I dryporten kan omlastning ske mellan olika trafikslag. En dryport fungerar därmed som en form av inlandshamn med samma funktioner och säkerhet som hamnen i sig själv har. Detta har flera fördelar både ur effektivitets- och miljösynpunkt, till exempel:

 • Många av fördelarna med konceptet hänger samman med att en större andel av godstransporterna kan ske med järnväg istället för med lastbil, vilket innebär:
  – En minskning av transporternas negativa inverkan på miljön.
  – Minskad trängsel på vägnätet och minskad risk för trafikolyckor.
  – Lägre energiförbrukning, ett godståg använder 20 procent av energin som går åt för att transportera en viss mängd gods på lastbil.
  – Högre kapacitet, en dubbelspårig järnväg har samma kapacitet som 18 körfält på vägen.
 • Genom att anlägga dryports utanför tätbebyggda storstadsområden ökar tillgången på mark, vilket sänker lagringskostnaderna för kunder och frigör mark i hamnområdet.
 • Den direktlänk som skapas till hamnen innebär en stärkt internationell tillgänglighet för orten där dryporten etableras. Detta ökar ortens möjligheter att attrahera företag och verksamheter, vilket stärker de regionala utvecklingsmöjligheterna.
 • Hamnens kapacitet blir större då tiden för hantering och lagring av gods minskar, vilket innebär effektivare logistikkedjor.

Mål med projektet Dryport i Sverige

Projekmålet för Dryport i Sverige är att etablera en dryport i Falköping (Skaraborg Logistic Center) där följande tre ben ingår:

 • IT-integrering mellan Göteborgs Hamn och dryporten i Falköping; system för så kallade track and trace, förtullning, säkerhet, bokning, planering, fakturering etc.
 • Fysisk infrastruktur och logistiksystem; byggnation av dryporten med mera.
 • Affärsmässiga relationer; etablering av terminaloperatör, kundrelationer med mera.

Det internationella samarbetet kommer förhoppningsvis att ge inspiration och nya idéer samtidigt som ett viktigt transport- och logistiktema sätts på den europeiska agendan. 

uiqt|wBkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{mkpzq{|qiv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m