- Bakgrundsmaterial regional transportinfrastruktur perioden 2010-2021

Sidan kommer att arkiveras 2017-02-21 om sidan inte uppdateras.

Planering, bakgrundsmaterial och relaterade rapporter

Nedan finns dokument relaterade till processen med att ta fram den aktuella planen.

Antagen plan för 2010-2021

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021

 

Förslag till regeringen om plan för regional transportinfrastruktur under perioden 2010-2021

Förslag till plan för regional transportinfrastruktur 2010-2021, omslag.Västra Götalandsregionen utarbetade på regeringens uppdrag ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen under perioden 2010-2021. Det förslaget antogs av regionfullmäktige den 20 oktober 2009. Förslaget till den regionala planen och miljökonsekvensbeskrivningen överlämnades till regeringen och trafikverken den 2 november 2009. Till förslaget finns också en särskild miljökonsekvensbeskrivning bifogad, vilket är ett krav enligt miljöbalken.

Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen 2010-2021, oktober 2009 (pdf)

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB (pdf)

Faktablad för objekt och potter i den regionala planen (pdf)

Remissbehandling

Under perioden den 13 juli till den 21 september 2009 fanns möjlighet att lämna synpunkter på det regionala planförslaget och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. Se kungörelsen nedan för information om remissförfarandet.

Kungörelse, juni 2009 (pdf)

  

Den regionala systemanalysen

Den regionala systemanalysen presenterades 10 oktober på Näringsdepartementet.

PowerPoint-presentation Västra Götalandsregionen

Den 23 september beslutade regionstyrelsen om Västra Götalandsregionens slutredovisning till regeringen av regional systemanalys.

Säkra tillväxten och förbättra miljön, 2008-09-23.

Den 17 juni beslutade regionstyrelsen om Västra Götalandsregionens delleverans av den regionala systemanalysen.

Säkra tillväxten och förbättra miljön 2008-06-17.

Bilagor till den regionala systemanalysen 2008-06-17

Alla bilagor är i pdf-format

 

Regionalt inriktningsunderlag

Regeringen erbjöd i december 2006 Västra Götalandsregionen och Region Skåne att bidra med ett underlag som ska spegla de regionala förutsättningarna och se transportsystemet som en helhet.

Den 12 juni 2007 fattade Regionfullmäktige beslut om Regionalt inriktningsunderlag för Västra Götaland.

Ökad tillväxt och en bättre mijö - åtgärder i transportsystemet i Västra Götaland 2010-2019 

(Rapporten har exakt samma innehåll som den tryckta versionen men är webb-anpassad för att underlätta nedladdning och läsning via datorn).

Återrapport till regeringen

Västra Götalandsregionen fick erbjudandet att återrapportera till Regeringen våra erfarenheter av att ta fram ett sammanhållet regionalt underlag för infrastrukturen. Här kan du läsa vårt svar till Regeringen:

Återrapportering av erfarenheter att ta fram ett sammanhållet regionalt underlag för infrastrukturen. 

Underlagsrapporter

Till inriktningsunderlaget juni 2007 har en rad utredningar genomförts som utgör underlagsrapporter.

1. Pdf Internationellt transportberoende

2. Pdf Logistikkostnader, konkurrenskraft och infrastruktur

3. Pdf Regionförstoring

4. Pdf Framkomlighet och leveranssäkerhet – en bristanalys

5. Pdf Sårbarhetsanalys för vägnätet ur ett konsekvensperspektiv

6. Pdf Kopplingar för effektiva persontransporter

7. Pdf Översyn av järnvägsgodsterminaler i Västra Götaland inklusive sårbarhetsanalys

8. Pdf Finansiering av infrastruktur i Västra Götaland  – inventering av alternativa finansieringskällor

 9. Pdf Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem.  En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

  

Sektorsbeskrivningar

Vi har bett Vägverket, Banverket och Västtrafik att mycket kortfattat beskriva brister, potentialer och nödvändiga åtgärder för planeringsperioden. Dessa beskrivingar finner du här:

Vägverket Region Väst:

Sektorsredovisning inom Vägverkets ansvarsområde (pdf) 

Banverket:

Sektorsbeskrivning för Västra Götalandsregionen (pdf)

(ett sammandrag av Banverkets inspel i sin helhet "JÄRIT" rapporten 20070319)

Västtrafik AB:

Kollektivtrafiken i Västra Götaland (pdf)

Akltuella rapporter om infrastruktur i Västra Götaland

Övriga rapporter

Bohusbanan norra delen ambitionsnivåer

Herrljunga-Borås-Varberg ambitionsnivåer

Kinnekullebanan ambitionsnivåer

Regionförstoring en jämförelse mellan Västra Götaland och Skåne

Är vi på väg mot en jämställd regionförstoring?

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m