Organisation

Redan i den första regionutvecklingsstrategin sattes målet att Västra Götaland skulle vara en internationellt känd och erkänd samarbetspartner. I Vision Västra Götaland, som är den nu gällande strategin, är internationalisering ett gemensamt perspektiv. 

Principerna för hur regionens internationella arbete ska bedrivas finns formulerad i en internationell policy och varje år antar regionstyrelsen en internationell handlingsplan. Det finns också internationella strategidokument på enskilda områden. Västra Götalandsregionen utser också politiska representanter till de organisationer och nätverk där regionen är med. 

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för internationella frågor i organisationen. Ansvaret gäller strategiska prioriteringar, medlemskap och agerande i internationella organisationer, samarbetsavtal med andra länder och liknande ärenden. För tematiska frågor ansvarar varje nämnd/styrelse.

Samrådet för externa relationer

Samrådet för externa relationer är ett politiskt samråd som ska bereda och diskutera övergripande strategier, prioriteringar och positioner för Västra Götalandsregionen externa arbete. I samrådet sitter politiska representanter från såväl regionstyrelsen som några av regionens centrala nämnder, styrelser och kommittéer. Enligt beslut ska samrådet bestå av två representanter vardera för regionstyrelsen, regionutvecklngsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, kommittén för rättighetsfrågor och folkhälsokommittén. Dessutom ska det parti som inte får plats genom att utses av nämnder/styrelse/kommitté, få utse en representant från regionstyrelsen.

Samrådet leds av regionfullmäktiges ordförande och har sammanträden 4-6 gånger per år.

uiqt|wB&tmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{mtmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m