Politisk styrning

Redan i den första regionutvecklingsstrategin sattes målet att Västra Götaland skulle vara en internationellt känd och erkänd samarbetspartner. I Vision Västra Götaland, som är den nu gällande strategin, är internationalisering ett gemensamt perspektiv. 

Principerna för hur regionens internationella arbete ska bedrivas finns formulerad i en internationell policy och varje år antar regionstyrelsen en internationell handlingsplan. Det finns också internationella strategidokument på enskilda områden. Västra Götalandsregionen utser också politiska representanter till de organisationer och nätverk där regionen är med. 

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för internationella frågor i organisationen. Ansvaret gäller strategiska prioriteringar, medlemskap och agerande i internationella organisationer, samarbetsavtal med andra länder och liknande ärenden. För tematiska frågor ansvarar varje nämnd/styrelse.

Samrådet för externa relationer

Samrådet för externa relationer är en politisk beredning under regionstyrelsen och leds av regionfullmäktiges ordförande. Samrådet möts 4-6 gånger per år för att diskutera och bereda strategier, prioriteringar och positioner för Västra Götalandsregionen externa arbete. Det externa arbetet utgörs av arbete på nationell, europeisk och internationell nivå.

Samrådet representerar Västra Götalandsregionens alla verksamhetsområden och består därför av representanter från:

  • regionstyrelsen
  • regionutvecklingsnämnden
  • miljönämnden
  • kulturnämnden
  • kollektivtrafiknämnden
  • hälso- och sjukvårdsstyrelsen
  • Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse
  • kommittén för mänskliga rättigheter
  • folkhälsokommittén

Enheten externa relationer är sekretariat åt samrådet.

Sekreterare samrådet för externa relationer

Irma Ganibegovic
Enheten externa relationer

 
070 - 020 59 50 

uiqt|wBqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{mqzui5oivqjmow%vqkH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{mtmvi5kpzq{|mv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m