Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige.

Vad är programmet?

De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Västsveriges regionala strukturfondsprogram har små- och medelstora företag som målgrupp. 

I programområdet Västsverige ingår Västra Götaland och Hallands län.

Programmet är uppdelat i tre insatsområden:

1. Samverkan inom forskning och innovation
43,2 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
38,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.

3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi
14,4 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet

Projektet måste omfatta något av de fastställda insatsområdena för programmet samt uppfylla vissa urvalskriterier läs programmet samt aktuell utlysning för utförlig information. För samtliga projekt krävs en offentlig eller privat medfinansiering.

Vem kan söka? 

Näringslivsorganisationer, kommuner, offentliga organ, lokala organisationer och föreningar är exempel på aktörer. Enskilda vinstdrivande företag och organisationer kan inte söka stöd för att utveckla den egna verksamheten. En princip är att stöd inte beviljas som bidrar till att en konkurrenssituation kan uppstå.

Vilket stöd kan jag få från Västra Götalandsregionen?

Västra Götalandsregionen är främst aktiv som medfinansiär i större, strategiska projekt som är intressanta för regionen.

Programgenomförande

Förvaltande myndighet för programmet i Sverige är Tillväxtverket, det är till deras kontor i Göteborg man skickar in projektansökningarna. Tillväxtverket arbetar med beredning av ansökningar och därefter prioriterar det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige bland godkända ansökningar. Slutligen tar Tillväxtverket formellt beslut om stöd utifrån strukturfondspartnerskapets prioritering som är bindande.

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet i Västsverige och administrerar dess sekretariat. 

När och för vad kan jag söka? 

Utlysningarna i den nya programperioden kan komma att skilja sig från tidigare utlysningar i den förra programperioden. Utlysningarna kan vara vara mer tydliga och smala. 

Aktuella utlysningar hittar du på Tillväxtverkets hemsida

Aktuellt

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 2017:1 öppnar den 15 december 2016 och stänger 15 februari 2017.

Läs mer om pågående ansökningsomgång på Tillväxtverkets hemsida

 159 EU-miljoner till utvecklingsprojekt i Västsverige 9 dec 2016

Möten Strukturfondspartnerskapet Västsverige

9  februari - Sammanträde

2 juni - Prioritering av inkomna ansökningar i ansökningsomgång 2017:1

31 augusti - 1 september - Strategidagar

6 december - Prioritering av inkomna ansökningar i ansökningsomgång 2017:2

Kontakt

Cecilia Nilsson
Västra Götalandsregionen
  
Tel: 010-4410584

uiqt|wB{%vmzsmz5jmzot}vlH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m