Västsveriges regionala handlingsplan för socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt.

Den västsvenska regionala handlingsplanen bygger på det Nationella socialfondsprogrammet 2014-2020 och är tydligt kopplat till de regionala utvecklingsstrategierna i Västra Götaland (VG2020) och Halland.

Vad är programmet? 

Programmet har två övergripande programområden:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning
Programområde 1 ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov. Satsningarna ska bidra dels till att ställningen på arbetsmarknaden stärks för deltagande kvinnor och män, dels till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Programmet öppnar för att utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som förstärker koppling mellan utbildning och arbetsliv. 

Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete
Programområde 2 syftar till att få kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att utvecklas och komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Insatserna inom programområdet riktar sig till kvinnor och män som:

  • är unga (15-24 år)
  • är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader)
  • är nyanlända invandrare
  • har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete  

För samtliga projekt krävs en offentlig eller en privat medfinansiering.

Vem kan söka? 

Aktörer inom både offentlig och privat sektor. Det gäller till exempel kommuner, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ideella organisationer, företag och aktörer inom den sociala ekonomin.

Vilket stöd kan jag få från Västra Götalandsregionen?

Västra Götalandsregionen är främst aktiv som medfinansiär i större, strategiska projekt som är intressanta för regionen.

Programgenomförande 

Förvaltande myndighet för programmet är Svenska ESF-rådet, det är dit man skickar in projektansökningarna. Svenska ESF-rådet arbetar med beredning av ansökningar och därefter prioriterar det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige bland godkända ansökningar. Slutligen tar Svenska ESF-rådet formellt beslut om stöd utifrån strukturfondspartnerskapets prioritering som är bindande.

Västra Götalandsregionen är värdorganisation för strukturfondspartnerskapet i Västsverige och administrerar dess sekretariat. 

När och för vad kan jag söka? 

För att se de aktuella utlysningar kan du besöka Utlysningar Västsverige på ESF-rådets hemsida. Utlysningarna i den nya programperioden kommer att skilja sig från tidigare utlysningar i den förra programperioden. Utlysningarna kommer att vara tydligare och smalare.

Ansökningar görs direkt i Svenska ESF- rådets projektrum

Aktuellt

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 2017:1 öppnar 1 februari och stänger 16 mars.

Se pågående utlysningar på Svenska ESF-rådets hemsida 

 159 EU-miljoner till utvecklingsprojekt i Västsverige, 9 december 2016

Möten Strukturfondspartnerskapet Västsverige

9  februari - Sammanträde

2 juni - Prioritering av inkomna ansökningar i ansökningsomgång 2017:1

31 augusti - 1 september - Strategidagar

6 december - Prioritering av inkomna ansökningar i ansökningsomgång 2017:2

 

Kontakt

Cecilia Nilsson

Västra Götalandsregionen 
Tel. 010-441 105 84
 

uiqt|wBkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5%v5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m