Satsning på profilering av naturbruksskolorna

Regionutvecklingsnämnden ger årligen budgetmedel och uppdrag åt Naturbruksstyrelsen, som ansvarar för sex naturbruksgymnasier och biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland. Naturbruksskolorna driver utbildning och fungerar också som kompetenscentra för de gröna näringarna – bland annat livsmedelsproduktion, jord- och skogsbruk. I den uppdragsbeskrivning som beslutades om vid dagens nämnd ingår en inriktning kring profilering av skolorna, vilket är ett sätt att säkra kompetensförsörjningen till de gröna näringarna, locka fler elever och höja kvalitén i undervisningen:

Dingle (Munkedal): Djurvård och trädgård
Nuntorp (Vänersborg): Lantbruk och häst
Strömma (Mark): Djurvård och häst. För att utveckla samverkan med gröna näringar kan skolans lantbruksanläggningar, med ekologisk inriktning, komma att drivas på entreprenad med samverkansavtal kring elevernas medverkan.
Svenljunga: Skog, jakt & viltvård samt häst
Sötåsen (Töreboda): Lantbruk och djurvård
Uddetorp (Skara): Lantbruk och häst

Nuntorp, Strömma och Sötåsen ska även driva särskoleverksamhet. Alla partier var eniga kring att omläggningen av skolornas inriktning ska genomföras succesivt under 2014 och 2015 och så smidigt som möjligt för lärare, elever och övriga inblandade.
Naturbruksstyrelsen har nu i uppdrag att arbeta vidare med genomförandet av uppdraget, på ett sätt som tillvaratar skolornas tillgångar och potential på bästa sätt. Regionbidraget till Naturbruksstyrelsen för verksamhetsåret 2014 är sammanlagt 129 600 000 kronor, vilket innebär en utökning med 6 miljoner jämfört med 2013.

Läs mer i pressmeddelande om övriga ärenden som behandlades under i regionutvecklingsnämndens möte

Naturbruksgymnasier i Västra Götaland

Regionutvecklingsnämndens hemsida

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m