Stöd till kommersiell service

Stödet till kommersiell service kan lämnas till näringsidkare för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden. Syftet är att bevara och öka tillgängligheten till dagligvaror och drivmedel. Stöd lämnas i den utsträckning det finns medel, enligt förordning (2011:1205) om stöd till kommersiell service.

Riktlinjer

  • Stöd kan lämnas till gles och landsbygd för att servicen ska vara tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden (så som närmaste butik ca 1 mil, antal invånare i upptagningsområdet, butikens omsättning).
  • Stöd kan ges för anskaffning av inredning och utrustning samt kompetenshöjande insatser.
  • Invensteringsbidrag kan även ges för drivmedel om det är i anslutning till en landsbygdsbutik för att få ett förstärkt serviceutbud.
  • Stöd kan även lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll.

  Ansökningsblankett Stöd till kommersiell service

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Regeringen har beslutat om ett långsiktigt stöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt utsatta. Tillväxtverket har fördelat medel och tagit fram riktlinjer. Västra Götalandsregionen är stödmyndighet.

På Tillväxtverkets webbsidor för kommersiell service finns nu en beskrivning av det nya driftsstödet och information om hur man ansöker om stödet.

Driftsstöd och information om ansökan hos Tillväxtverket

Ansökan ska göras via e-tjänsten ”Min ansökan”.

 E-tjänsten Min ansökan

Kontaktperson:
Jane Boyton
 
Telefon: 010-44 11 645
Mobil: 070-528 19 26

uiqt|wBrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{mrivm5jw%y|wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m