Program och samarbeten inom näringslivsutveckling

I takt med den ökande internationaliseringen och globaliseringen blir arbetet med att stimulera och stärka befintligt näringsliv allt viktigare. Västra Götalandsregionen arbetar med att utveckla nätverk och bygga allianser med andra regioner runt om i Europa där erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring är viktiga inslag.

Västra Götalandsregionen samordnar även projekt finansierade av EU där bland annat metodutveckling för att förbättra innovationskraften hos näringslivet är ett tema. Regionen medverkar även i samverkansprojekt med andra regioner i frågor som rör regionutveckling.


Aktuella nätverk och samarbeten

 

Industriell Dynamik

"Innovationsservice av världsklass"

Industriell Dynamik är ett regionalt nätverk inom Västra Götaland för att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation. Syftet är att stärka förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft i existerande företag.

Innovating Regions in Europe (IRE)

Innovating Regions in Europé (IRE) är ett innovationsnätverk som finansieras av EU-kommissionen. Västra Götalandsregionen är medlem i detta nätverk sedan 1999.

Industrial Regions Group (IRG)

Industrial Regions Group (IRG) är en undergrupp av regioner inom IRE som har haft ett forlöpande erfarenhetsutbyte, studiebesök etc inom innovationsområdet sedan 1999.

DISTRICT

DISTRICT:s mål är att utveckla industriella ekonomier till mer kunskapsbaserade och globalt konkurrenskraftiga. DISTRICT är ett Interreg IIIC.-Program som drivs under tre år (1 juli 2005 - 30 juni 2008). Programmet har godkänts av EU och erhåller finansiering från EU:s Regionala Fond med sammanlagt 3 686 343 €. Totalbudgeten är 6 646 575 € inkl EU-finansiering.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m