Frågor och svar om FoU-kortet (forskning och utveckling för små- och medelstora företag)

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om FoU-kortet.

Se också...

Frågor och svar om att rekvirera medel från FoU-kort Avancerat

Frågor och svar om att rekvirera medel från FoU-kort Bas

Kan man söka båda erbjudanden samtidigt?

Nej, ett företag får komma in med maximalt en ansökan per bedömningstillfälle.

Kan man skicka in samma ansökan flera gånger?

Nej, har man fått avslag en gång så gäller det även vid de andra bedömningstillfällena. Kommer man däremot in med en omarbetad ansökan, så kan man skicka in den ytterligare en gång.

Vad räknas som ett litet eller medelstort företag (SMF) i programmet?

SMF är en förkortning för Små och Medelstora Företag. Följande kriterier gäller för att ett företag ska räknas som SMF:

  • Max 250 anställda
  • Har högst 50 miljoner euro i årsomsättning eller högst 43 miljoner euro i balansomslutning
  • Uppfylla kravet på oberoende (Företaget får inte ägas till mer än 25 procent av en bolag med fler än 250 anställda.)

Forskningsinstitut, utvecklingscentra, högskolor, universitet eller motsvarande vars verksamhet bedrivs i aktiebolagsform räknas i detta sammanhang inte som SMF. De är däremot välkomna att delta i projekten som samarbetspartners.

Om du är osäker ladda ner EU:s guide kriterier för vad som ett SMF eller kontakta näringslivsutveckling på Västra Götalandsregionen.

Vilka företag kan söka?

Följande krav ska även vara uppfyllda för att företaget ska komma ifråga om för prövning av FoU-kortet:

-          ha en kapacitet (personresurser alt. omsättning eller kapital), som gör att det sökta beloppet kan leda till avsett resultat

-          FoU-kort Bas: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma, som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska det senaste verksamhetsåret ha en omsättning på minst 1 000 000 kronor baserat på fakturering och minst 1 anställd.

-          FoU-kort Avancerat: aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma, som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska det senaste verksamhetsåret ha en omsättning på minst 1 000 000 kronor baserat på fakturering och minst 2 anställda.

Kan företaget ägas till 100 procent av ett riskkapitalbolag?

Ja, riskkapitalbolag, institutionella investerare, offentliga investmentbolag är undantagna från regeln att företaget enbart kan ägas till 25 procent av en koncern.

Kan flera företag söka tillsammans?

Bara ett företag kan stå som sökande. Ett antal förtagen kan dock genomföra projektet tillsammans (avtal bör då tecknas mellan företagen)

Vem kan vara samarbetsorganisation (forskningsutövare)?

Forskningsutövare kan vara universitet, högskola, forskningsinstitut, eller liknande organisationer med forskarkompetens.

Vilka räknas som forskare?

Med forskare avses disputerad person som arbetar med forskning.

Kan man samarbeta med flera samarbetsorganisationer (forskningsutövare)?

Ja.

Kan medlen från FoU-kortet användas för att finansiera företags lönekostnader?

Nej, FoU-kortet täcker kostnaderna från den valda samarbetsorganisationen (forskningsutövaren).

Vad räknas som medfinansiering?

Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Dessa insatser, medfinansiering, kan utgöras av eget arbete, eget eller externt kapital. Medfinansieringen ska vara säkerställd och tydligt presenterad i ansökan.

Hur beräknas ”eget arbete”?

Med eget arbete avses arbete som utförs av egen personal. Egen personal definieras som anställda i det sökande bolaget. Lönekostnader är bruttolön, exklusiva skattepliktiga förmåner plus 55 procent avseende sociala avgifter, obligatoriska försäkringar och avgifter samt semesterersättning. Lönekostnad per timme beräknas genom att dividera lönekostnad enligt ovan med antal arbetade timmar, 160 per månad. Allmänna overheadkostnader medges ej.

Kan man söka medel till verksamhetsutveckling?

Finansiering för FoU-kort Avancerat ges för utförande av ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Däremot ges inte stöd till:

  • Allmän företags- och produktutveckling det vill säga projekt som har karaktären av affärsutveckling, marknadsföring, löpande drift, installation av utrustning, verifiering och kvalitetssäkring som är för verksamheten normalt förekommande.
  • Modifiering av företagets tjänster, varor eller processer när detta inte kräver utveckling av ny kunskap eller bruk av befintlig kunskap på ett väsentligen nytt sätt
  • Projekt som huvudsakligen omfattar utbildningsinsatser och kurser.

Räcker det om man bara beskriver forskningsdelen i ansökan?

Nej, forskningsinnehållet är viktigt men lika viktigt är hur företaget har tänkt sig att kommersialisera resultatet av forskningen och om företaget har resurser till att göra det.

Hur regleras ägandet av ev rättigheter i programmet ”FoU-kortet”?

Programmet ”FoU-kortet” reglerar inte några rättigheter, aktörerna måste själva förhandla och reglera rättigheterna.

Hur sker bedömningen i programmen?

FoU-kort Bas:
Västra Götalandsregionen bedömer ansökan och fattar beslut om beviljade medel till FoU¬-kort Bas. Centralt för bedömningen är företagets affärsmässiga och tekniska kompetens samt förmåga att tillgodogöra sig resultatet av insatserna.

FoU-kort Avancerat:
Bedömningen av ansökningarna kommer att genomföras av såväl intern som extern expertis under sekretess. Expertgruppen ger rekommendationer, varefter Västra Götalandsregionen fattar beslut. Ansökan kommer att bedömas utifrån de kriterier som presenteras i texten under rubrik “Riktlinjer och kriterier “i utlysningstexten.

Centralt för bedömningen är företagets affärsmässiga och tekniska kompetens samt företagets förmåga att genomföra och tillgodogöra sig resultatet av insatserna. Dessutom bedöms hur etablerat företaget är på sin respektive marknad. Ansökningar som faller inom Västra Götalandsregionens strategiska tillväxtområden och som bäst uppfyller programmets kriterier prioriteras.

Är ansökan offentlig så att vem som helst kan begära att få se den?

Västra Götalandsregionen är en myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av Västra Götalandsregionen allmänna handlingar om de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Ansökan om finansiellt stöd är en sådan allmän handling. Såsom sekretess belagda uppgifter räknas:

  • Enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
  • Andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. (SekrL 8 kap. 6 §).

Den sökande kan vid ansökningstillfället ange vilka uppgifter i ansökan som är av känslig karaktär enligt ovan, men det är vi som myndighet, som med utgångspunkt från ovan angivna sekretessbestämmelser beslutar vad som ska sekretessbeläggas.

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m