Frågor och Svar om att rekvirera medel från FoU-kort Bas

Vad räknas som medfinansiering?

Företagets medfinansiering i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Dessa insatser, medfinansiering, kan utgöras av eget arbete dvs. lönekostnaden men också i eget eller externt kapital för att finansiera kostnader för resor, material, kostnader för vald samarbetspart som inte täcks av bidraget, patent etc är också exempel på medfinansiering. Medfinansieringen ska vara tydligt presenterad i ansökan.

Kan medlen från FoU-kortet användas för att finansiera företags lönekostnader?

Nej, FoU-kortet täcker bara kostnaderna från den valda samarbetsorganisationen (forskningsutövaren)

Krav på redovisningen

Ett särskilt projektkonto ska läggas upp för att redovisa kostnader inom projektet. Alla kostnader i projektet ska redovisas här, även löner.

Att fylla i rekvisitionsblanketten...

Inga andra kostnadsposter än de som står i beslutsunderlaget får vara med i rekvisitionen.. Endast den samarbetspartner som angetts i ansökan får användas. Behöver ändringar göras måste den godkännas innan rekvisition.

Är det tillåtet att omfördela kostnader mellan kostnadsposterna?

Inom beslutad kostnadsbudget accepteras förskjutningar mellan kostnadsslagen med 10 %, exklusive kostnad för vald samarbetsorganisation.

Får man byta samarbetsorganisation från de man angett i ansökan?

Nej, inte per automatik. Man måste först redogöra varför och visa upp att den nya samarbetsorganisationen har de forskningskvaliteter som efterfrågas utifrån programmet. Västra Götalandsregionen måste skriftligen godkänna att ni byter samarbetsorganisation.

Att tänka på när ni ska rekvirera medel från FoU-kortet

- Ett särskilt projektkonto ska läggas upp för att redovisa kostnader inom projektet. Alla kostnader i projektet ska redovisas här, även löner.

- Företaget uppmanas att från sina leverantörer begära separata fakturor för stödgrundande utgifter med uppgifter om vad fakturan avser.

- Fakturorna skall vara till fullo betalda. Rabatt skall alltid frånräknas där sådan medgivits.

- Direkt lön med sociala avgifter samt eget material till självkostnadspris är stödgrundande. Lönekostnader redovisas på särskild blankett som tillhandahålls av Västra Götalandsregionen (hämtas hem på www.vgregion.se/fou-kortet). Lönespecifikationer bifogas

- Mervärdesskatt, för momspliktig verksamhet, utgör ej stödunderlag och får således ej redovisas som kostnad

- Anläggningstillgångar som anskaffats med äganderättsförbehåll utgör ej stödunderlag och får således ej redovisas som kostnad.

Nedanstående MÅSTE bifogas rekvisitionen:

  • Huvudbok för projektet avseende rekvisitionsperioden
  • Fakturakopior på alla kostnader inom rekvisitionsperioden
  • Tidredovisning, namn och timmar och lön för de som arbetat i projektet enligt den löeredovisningsmall som finns på hemsidan
  • Kopia på lönespec, som styrker lönekostnaden
uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m