Programmet Främja kvinnors företagande

www.vgregion.se/kvinnorsforetagande

 

Ny utlysning inom programmet Främja kvinnors företagande!

(2013-10-08)
Tillväxtverket har gett oss nya pengar för 2014 så nu finns det möjlighet att söka bidrag till affärs- eller innovationsutvecklingsprojekt.

Beslut om projektbidrag kommer att tas löpande av regionutvecklingsnämnden, så länge pengarna räcker. Samtliga projekt måste vara avslutade och slutredovisade senast den 15 november 2014.

Det är också möjligt för företag, som vill växa på en större inhemsk eller internationell marknad, att ansöka om en utvecklingscheck på högst 50 000 kr.


 

Målgrupper för insatserna är:

1. Kvinnor som vill utveckla sitt företag och att företaget ska växa
2. Kvinnor som vill starta företag
3. Kvinnor som vill utveckla en innovativ idé

Vi välkomnar projekt som genomförs i samverkan mellan privata och offentliga aktörer i hela Västra Götaland. Projektinsatserna kan som längst pågå till 2014-11-15.

Projektplanen ska omfatta tid för uppstart, genomförande och avslutning inom projektperioden.

Beslut om tilldelning av projektmedel kommer att tas i regionutvecklingsnämnden.

Vem kan ansöka om projektbidrag?

Offentliga och privata organisationer samt bransch- och intresseorganisationer är välkomna att ansöka om projektbidrag.

OBS! Projektbidrag kan inte användas som stöd till utveckling av eget företag eller som bidrag till start av näringsverksamhet. Vid behov av företagsfinansiering hänvisas till www.vgregion.se/foretagsfinansiering eller www.almi.se, för mer information.

Företagare som vill att företaget ska växa på en större inhemsk eller internationell marknad kan ansöka om en Utvecklingcheck på högst 50 000 kr.

Ansökningar som kommer in efter den 4 mars behandlas inte.

Ansökningsblanketter finns i högerkolumnen på den här sidan.

Finansiering

Programmet finansierar upp till 65 procent av projektkostnaderna. Information om vilka kostnader som är stödbara finns i ansökan.

Övrig medfinansiering kan vara:

 • Eget arbete, som får vara högst 20 procent av projektkostnaden och det får värderas till högst 220 kr/tim inklusive sociala avgifter. 
 • Egen kontantinsats
 • Deltagaravgifter
 • Regionala utvecklingsmedel
 • EU-medel

Ansökan om regionala utvecklingsmedel sker på samma ansökningsblankett som för medel ur programmet Främja kvinnors företagande

Information om EU-medel:

Tillväxtverkets sida om EU-program

Svenska ESF-rådets sida om program

Bedömningskriterier vid prövning av projekt

Västra Götalandsregionen kommer vid prövning av ansökningar beakta:

 • Att insatserna är spridda i så många delar av länet som möjligt
 • Att målgruppens behov eller efterfrågan kan påvisas 
 • Att projektet ska arbeta med väl avgränsade målgrupper, t ex nyblivna företagare, företagare i tillväxtfas eller kvinnor som vill starta företag
 • Att projektledaren har erfarenhet av företags- och innovationsutvecklingsfrågor samt även dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvinnors företagande. 
 • Att projektägaren innehar kompetens inom prioriterade områden eller införskaffar sådan kompetens, antingen genom samverkan eller via upphandling av externa tjänster. Inom projektorganisationen ska det också finnas genus- och jämställdhetskompetens.
 • Att projektägaren har kapacitet att genomföra projektet. Med kapacitet avses i det här fallet ekonomiska och administrativa förutsättningar, dvs att kunna ligga ute med kostnader i minst tre månader och ha tillgång till en projektadminstratör.
 • Att det finns en plan för hur de kunskaper som projektet genererat om kvinnors företagande integreras i projektägarens ordinarie verksamhet

Projektansökningar kommer även att bedömas utifrån Tillväxtverkets föreskrifter, NUFS 2007:1.

Bedömning och urval av projekt sker i samråd med utsedda representanter från kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg samt Business Region Göteborg.

Vid frågor kontakta:

Jane Boyton, jane.boyton(at)vgregion.se, tel 010-441 16 45
Marianne Gustafsson, marianne.gustafsson(at)vgregion.se, tel 010-441 36 87
Marie Sjövall, marie.sjovall(at)vgregion.se, tel 010 - 441 16 49

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m