Bakgrund om programmet

Hur kan vi skapa förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Västra Götalands gles- landsbygder och skärgårdsområden?

En förutsättning för att bo och leva i hela länet är en god tillgänglighet till service i form av dagligvaror, drivmedel, bank- och postservice, men även offentlig service så som skola och äldreomsorg. Västra Götalands län har en stor landsbygdsbefolkning och en levande landsbygd är en uttalad vision för Västra Götalandsregionen. Genom Västra Götalandsregionens program för service på landsbygden ska tillgången till offentlig och kommersiell service stimuleras. En utgångspunkt är att hitta nya kreativa lösningar för att förhindra nedläggningen av den sista butiken på orten eller att finna samordningslösningar då kommersiell och offentlig service kan samverka. 

Arbetet sker i dialog med kommunerna, de lokala utvecklingsgrupperna och i samarbete med Länsstyrelsens Landsbygdsprogram.   

Här kan du följa det pågående programarbetet och projekt som startas och även finna inspirerande exempel på hur kommuner runt om i landet arbetar med frågorna. Här finner du även kontaktuppgifter till oss som arbetar med servicefrågor inom Västra Götalandsregionen och länkar till aktuella myndigheter, organisationer och bolag.

Uppdrag från regeringen

Regeringen gav den 19 december 2008 Länsstyrelserna och i vissa fall självstyrelseorgan (såsom Västra Götalandsregionen) respektive samverkansorgan i uppdrag att ta fram regionala serviceprogram i syfte att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen. I uppdraget ingick att behandla servicefrågorna utifrån ett tillväxtperspektiv där kommerisll och offentlig service kan samverka.  

Programmen utarbetades under 2009 och genomförandet inleddes 2010 för att pågå fram till årsskiftet 2013/2014. I Västra Götalandsregionen är det Beredningsgruppen för regionutveckling (numera BHU, Beredningen för hållbar utveckling - som består av representanter från Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götaland – som beredde programmet för beslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Avdelning regional utveckling är sekretariat för arbetet och ansvarar för att förankra frågorna ute i länets delregioner och kommuner.

Regeringen gav den 2 maj 2013 nytt uppdrag till Länsstyrelserna och erbjöd självstyrelseorgan (såsom Västra Götalandsregionen) att ta fram regionala serviceprogram för perioden 2014-2018.

Regionala Serviceprogrammet för perioden 2014-2018 beslutades av Regionfullmäktige i april 2014och syftar till att bevara och utveckla den kommersiella och offentliga servicen på lands/glesbygd och i skärgården.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m