Projekt inom Regionalt serviceprogram

Skaftö BID förstudie (pre-BID)

Projektet syftar till att göra Skaftö mer attraktivt för boende och besökare och till att skapa nya arbetstillfällen genom en utvecklad samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. Förstudien skall resultera i ett bra beslutsunderlag för organisera och finansiera projekt och verksamheter som stödjer huvudmålet – en ökande fastboende befolkning för att få ett ökat underlag för att behålla och utveckla den kommersiella och offentliga servicen. I förstudien görs en faktabaserad mål- medelanalys som identifierar dessa. Förstudien kommer också att i dialog med berörda aktörer undersöka Skaftös potential och förutsättningar för hållbara investeringar. Kompetensutveckling kommer att ske bl.a. genom medverkan från forskare och annan extern kompetens som kommer att anlitas.

Förstudier skall ju per definition leda till en klarhet i vad som fortsatt skall utföras och vilka avgränsningar som bör göras. I nuläget kan man endast göra bedömningar baserade på befintlig kunskap och uppfattningar. Kommunen har bidragit med sin uppfattning om vilket samhällsnytta som eftersträvas och vilka förutsättningar som finns.

Centrumutveckling på landsbygden

Projektet  är en del i Lidköpings kommuns  arbete med hållbar utveckling i alla dimensioner, i landsbygdsutveckling och handelsutveckling. I Lidköpings kommun finns fyra orter som ännu har kvar en lanthandel/servicebutik. Det är tre av dessa som är aktuella i detta projekt.Projektet syftar till att skapa en bred samverkan mellan offentlig, kommersiell och ideell sektor utifrån lokala förutsättningar vilket ger möjlighet till lokal service- och platsutveckling. Syftet är också att skapa en modell och ett arbetssätt för att generera hållbar utveckling  i landsbygdens tätorter.

 

Aktuella projekt

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m