Socialt Entreprenörskap

Socialt entreprenörskap

Utlysning inom socialt entreprenörskap har nu stängt.

Sista ansökningsdag var 16 maj och arbetet har nu inletts med att behandla inkomna ansökningar. Totalt finns 2,5 miljoner kronor att fördela till projekt inom kategorierna förstudier, utvecklingsprojekt samt insatser och samverkan som främjar situationen för flyktingar. Projekten går till bedömning i olika bedömningsgrupper som står inför ett hårt jobb att prioritera bland alla inkomna ansökningar.

 

Vilka projekttyper finns?

1. Förstudier/idéutveckling som pågår högst sex månader. Max 50 000 kronor per projekt.

  • Lokalt utvecklingsarbete, till exempel utvecklingsplaner, förstudier, mobiliseringsarbete eller samverkan med andra som kan öka tillväxten, förbättra servicen eller öka den sociala delaktigheten.
  • Utveckling av nya idéer, produkter och tjänster som skapar tillväxt och utvecklar organisationer inom social ekonomi.

2. Utvecklingsprojekt som pågår i högst tolv månader. Max 250 000 kronor per projekt. 

  • Projekt som stödjer utveckling av nya metoder, tjänster, produkter och processer inom social ekonomi och regional samverkan.
  • Kompetensutveckling och samverkansprojekt för organisationer inom eller i nära samverkan med social ekonomi.

3. Insatser för flyktingar, projekt som pågår högst tolv månader. Max 250 000 kronor per projekt.

  • Projekt som främjar kontakten mellan flyktingar och lokalsamhället, gärna genom samarbete mellan volontärverksamheter, kommunala verksamheter och/eller arbetsplatser.
    Insatser kan vända sig till både till personer som söker asyl eller till nyanlända som har fått uppehållstillstånd men ännu inte är etablerade i samhället.  

Om det finns särskilda skäl kan kan en sökande anhålla om längre projekttid än vad som anges i respektive projektkategori, dock högst 24 månaders projekttid.

Så här ansöker du

Använd ansökningsblanketten som finns i högerkolumnen på den här sidan. Där hittar du också utlysningstexten och en informationsfolder.

Sista dag för ansökan är måndag 16 maj 2016. Vi godtar också inscannad underskriven ansökan som skickas via e-post senast måndag 16 maj. (Originalet ska även sändas in men behöver inte ha kommit fram den 16 maj om en underskriven ansökan istället skickats elektroniskt). Både epostadress och postadress hittar du på första sidan på ansökningsblanketten.

Din ansökan bedöms i konkurrens med andra projekt. 

 

Kontaktperson – Västra Götalandsregionen

Hanna Katarina Nyroos •   • 0768-44 75 92

Lokala kontaktpersoner – förstudie-/idéutvecklingsprojekt

Social ekonomi Fyrbodal
Lotta Forslind •   • 0705-98 90 95

Social ekonomi Göteborgsregionen
Pia Svanqvist •   • 031-13 13 96 • 0768-08 13 96

Social ekonomi Sjuhärad
c/o Coompanion Sjuhärad •   • 033-435 79 20

Social ekonomi Skaraborg
Maria Henriksson •   • 0515-700 421

 

Vad är social ekonomi och socialt entreprenörskap?

Social ekonomi är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin bedrivs huvudsakligen inom ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kooperativ eller stiftelser och är fristående från den offentliga sektorn.

Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och omsätta dem i praktisk handling. Socialt entreprenörskap handlar om arbeta med nyskapande idéer som är till nytta för andra människor.   

 

 

Ansök här

Här hittar du utlysningtext, ansökningsblankett och en informationsfolder om utlysningen: 

Ansökningsblankett socialt entreprenörskap

Informationblad projektbidrag

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2016

Läs mer

Fler utlysningar

Kulturnämnden har ett liknande stöd som också riktar sig till insatser för flyktingar.
Se deras hemsida för mer information

pivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{mtw||i5nwz{tqvlHkwwuxivqwv5{mxqiHonk5{m{r}pizilHkwwuxivqwv5{muizqi5pmvzqs{{wvHkwwuxivqwv5{muiqt|wBpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{mpivvi5v%yzww{H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m