Aktuella projekt inom programmet Socialt entreprenörskap

Nedan beskrivs de projekt som beviljats medel inom Socialt entreprenörskap Utvecklingsprojekt och Socialt entreprenörskap Förstudier/Idéutveckling.

Beviljade projekt 2015

Utvecklingsprojekt

Gröna tomater i Bottna
Gröna tomater i Bottna, Hamburgsund

Garaget            
Reningsborg, Västra Frölunda

Fenix Trädgård
Fenix Trädgård Baldersnäs, Fengersfors

Hållbara sociala företag         
Intresseföreningen Hellidens Trädgårdar, Tidaholm

Grön social franchising för Vägen ut!s arbetsträning          
Vägen ut! Kooperativen Ek. förening, Göteborg

E.L.S.A. möjliggör arbete       
E.L.S.A. Ekonomisk förening, Vänersborg

Växtkraft och bi-syssla           
Götene Företagskooperativ Ek. Förening, Götene

Förstudier                                    

Lokalt odlad mat                       
Bottnafjordens inköpsförening ek. förening, Hamburgsund

Not Quite hantverksbyrå      
Not Quite Ekonomisk Förening, Fengersfors

Kustbarn - igår-idag-imorgon                           
Skaftö Folkets Hus förening, Skaftö                                            

Ungdomsarbetslöshet bland nyanlända ungdomar            
KFUM Göteborg                        

Förstudie avseende idé till Projekt Öppen förskola - för barn i allmänhet men för barn med funktionsnedsättning i synnerhet med särskild inriktning på familjer med utländsk bakgrund
Bräcke diakoni, Göteborg

Idéutveckling resurskraft      
Greta Ekonomisk Förening, Grötö

Tillväxt i sociala företag         
Swegrowth Development, Göteborg                                         

Utveckla skolträdgården - odling för skolbarn - mat till skolans kök         
Odlarföreningen Små Frön, Broddetorp

Volontärtorgen i Västra Götaland                  
Volontärtorget ideell förening, Skövde

 

 

Beviljade projekt 2014

Utvecklingsprojekt

En ny kund – föräldrakooperativa förskolor
Projektägare: Karriär-Kraft ek. förening

Projektets syfte är att skapa ett nytt socialt företag som kan erbjuda arbete till ett antal personer som står lång ifrån arbetsmarknaden. Kooperativet ska bli leverantörer till förskolor som drivs som föräldrakooperativ. Syftet är att hitta en ny kundkrets då det bland föräldrakooperativ finns ett stort behov av att köpa olika tjänster i mindre omfattning. Kooperativet ska fungera som en modell för att skapa liknande sociala arbetskooperativ utanför Göteborg.

Vi gör det tillsammans
Projektägare: Högsåsen Narven i Tiveden ek. förening

Projektets syfte är att öka samarbetet bland de föreningar och entreprenörer som finns inom den sociala ekonomin från Västerstranden till Vänerkusten. Genom projektets aktiviteter ska nya former av samarbeten startas och nya produkter skapas. Projektet sker genom samarbete mellan Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening, Otterbäcken BK, Studiefrämjandet i norra Skaraborg och Gullspång kommun. Ytterligare 15-tal aktörer ska knytas till projektet.

Remade4U Snickeri
Projektägare: Remade4U Ekonomisk förening

Projektet ska utveckla föreningen genom att starta ett snickeri. Att ta vara på medarbetarnas kunskap inom snickeri och erbjuda arbetsträning. Projektet ska anställa/sysselsätta 5 personer som stått utanför arbetsmarknaden. Projektet ska identifiera 3-5 säljbara produkter på marknaden (med hyfsad enkel konstruktion). Mer än 50 % av materialet som används ska vara återvunnet.

Friluftsliv och vinterliv på Billingen
Projektägare: Billingens fritidsområde ek. för.

Billingens fritidsområde ekonomisk förening verkar för att utveckla besöksnäringen i Billinger. Förenings medlemmar är 12 ideella föreningar och 6 företag. Projektet ska skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktiviteter till en större målgrupp. Projektet ska hjälpa de aktörer som finns på Billingen idag med utbildning, paketering och handlingsplaner. Målet är också att öka antalet organisationer som erbjuder aktiviteter och öka kunskapen hos dessa organisationer om social ekonomi samt att skapa förutsättningar för nyanställningar och ökad sysselsättning.

Stadsnära Lantgård
Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. förening

Stadsnära Lantgård Lidköping ekonomiska förening startade februari 2014 efter en förstudie genom Leader. Föreningen vill bidra till kunskap och nätverkbildande kring socialt företagande, de gröna näringarna och en hållbar utveckling. Projektet syftar till att utveckla affärskoncept för egenförsörjning inom habilitering, rehabilitering, arbetsträning, arbetslivsintroduktion och integration. Föreningen ska erbjuda arbetstillfällen för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats
Projektägare: Föreningen Ålgård

Projektets syftet är att utveckla Ålgårds kvarn och såg som besöksmål och till en kreativ mötesplats för boende på Orust så väl som för besökare. Projektet ska stärka nätverk och samverkan mellan organisationer och företag för att ömsesidigt gynna varandra och öka tillväxt såväl som kulturliv på östra Orust. Projektet vill skapa arbetstillfällen och lägga en grund för verksamheter som senare ska kunna stå på egna ben.

Makerspace Trollhättan
Projektägare: Makers

Projektet syftar till att ta till vara på kreativitet och innovationskraft från olika håll i samhället, och bygga lekfulla, gränsöverskridande innovationsmiljöer nära folks vardag för att öka innovationskraft, tillväxt och nyföretagande. Projektet vill skapa en miljö där ny teknik värderingsfritt kan möta traditionellt hantverk och skapa intressanta och värdeskapande korsbefruktningar. 20 olika företag och organisationer samverkar i aktiviteter och events inom projektet. Projektet ska få 150 årsmedlemmar och 15 månadsmedlemmar och genomföra 80 skaparkvällar och 20 workshops samt övriga events.

Förstudier/Idéutvecklingsprojekt

IF Samhälle
Projektägare: Bytorps IF

Ett samverkansprojekt mellan föreningar och företag för att arbeta med ett helhetsgrepp för området ”Byttorp, Hestra ooh Norrby” i Borås. Inriktat på integration, rekrytering och utveckling av mötesplatser för alla åldrar och alla intressen. Rekrytera och öka antalet medlemmar och ledare i föreningslivet och genomföra gemensamma arrangemang. Samt arbeta fram ett större samhällsprojekt med stöd från flera instanser

Förstudie för Fenix trädgård
Projektägare: Fenix trädgård

Förstudien ska lägga en grund för att etablera verksamheten Fenix Trädgård som ett socialt företag/personalkooperativ. I norra Dalsland är grönsaksproduktionen i det närmaste obefintlig. Maten som köps och äts transporteras från andra regioner i och utanför Sverige. Inflödet av nyanlända till Åmål, Säffle, Bengtsfors och Eds kommuner är stort och det finns ett behov av verksamhetsförlagd praktik och det finns också ett stort antal långtidssjukskrivna i området.

Wenern Boll Cup – en förstudie
Projektägare: Wenern Boll Cup

Att arbeta med utveckling av idrottsturism i glesbygd som generar utveckling av det lokala samhället. Att använda Wenern Boll Cup som ett praktiskt exempel för ungdomar och föreningar att utveckla Åmål entreprenöriellt. Ett tiotal företag kommer att ingå i nätverket för att förverkliga arrangemanget. Att skapa samarbetsformer med Åmåls kommun i ett bredare perspektiv - barn- och utbildningsförvaltning, Teknik och fritid, Räddningstjänsten, kulturförvaltningen, mfl.

Steget In
Projektägare: Hälle IF

Att genomföra aktiviteter för barn- och ungdomar med särskilt inriktning på ungdomar med invandrarbakgrund. Inriktning på styrketräning, jogging och friidrott i kombination med hälsopreventiv upplysning. Det kommer också finnas möjlighet att sitta ner efter träningen och göra läxor eller umgås socialt. Föreningen kommer att samarbeta nära med ett antal skolidrottsföreningar i kommunen. För att uppnå integrationseffekt så vill projektet arbeta med barn och ungdomar med olika bakgrunder.

Fusion
Projektägare: Herrljunga 2.0

Syftet är att klargöra behovet av ett projekt som är tänkt som en bro/brygga mellan eleven från gymnasiet i Herrljunga och näringslivet i Herrljunga och Vårgårda. Att genom förstudien peka på vad som är möjligt respektive mindre möjligt att genomföra. Att väcka människor engagemang att tänka nytt och hitta former man kanske aldrig hade tänkt sig. Utveckla grunden för ett större projekt med fler samarbetspartners (om förstudien visar att det är det rätta).

Falbygdens Paraplyfiberförening
Projektägare: Fiber Östra Falbygden ek. förening

Att starta en paraplyorganisation för fiberföreningar i främst Falköpings kommun, eventuellt med utökning av fler kommuner. Genom paraplyorganisation blir föreningarna starkare när de skall förhandla om villkor, priser och avtal med olika aktörer på fibermarknaden. Föreningarna kan även komma åt att samarbeta om andra frågor som rör landsbygdens utveckling. Projektet kommer att rikta in sig på fiberföreningar i Falköping och göra en kartläggning av vilka behov som finns och i nästa skede sprida goda resultat till andra områden i Skaraborg.

Idéforum
Projektägare: EDCS, Equality Development Center West Sweden ek. förening.

Syftet är att undersöka hur en särskild insats för att inspirera och utveckla idéer, skulle kunna leda till ökat entreprenörskap i gruppen utrikes födda kvinnor. Kartlägga behovet av en speciell samlingsplats för idéutveckling och entreprenörskap bland utrikes födda kvinnor. Förstudien förväntas ge en bild av vilka aktiviteter som kan stärka utrikes födda kvinnors möjligheter att utveckla verksamhetsidéer.

PASS visar vägen
Projektägare: PASS plattform för arbetsintegrerade sociala företag i Skararaborg

Syftet är att bygga upp plattform för sociala företag i Skaraborg. Föreningen skall främja och stödja medlemmarnas utveckling och kompetensförsörjning genom gemensamma insatser som utbildningar, projekt, seminarier, lobbying etc. Visionen är att socialt företagande blir allmänt erkänt och accepterat som en framgångsrik metod för både affärsverksamhet och ökad sysselsättning. Syftet är också att tillsammans i Skaraborg över kommungränserna kunna erbjuda ett större utbud av kompetensutveckling. Den ökade kompetensen bidrar till att skapa hållbara sociala företag.

Lära genom att göra i hjärtats H
Projektägare: Skaraborgs Länsförbund av Sveriges 4H

Detta projekt är en förstudie i arbetet med att förstärka ungdomars förmåga till ansvar och egna initiativ genom ett program med utbildning, mentorskap och inspiration. Att driva ett 4H-företag innebär att genomföra en uppgift från början till slut. Projektet vänder sig till barn och ungdomar 10-17 år. Projektet riktar sig till ungdomar boende i Skaraborg. Förstudien kommer att koncentreras till två orter. Det kommer att genomföras ett 4H-företagsläger.

Ett unikt djurskyddscenter
Projektägare: Göteborgs katthjälp
En förstudie som har till syfte att skapa ett djurskyddcenter där inte bara djuren utan även människan står i fokus. Det saknas idag helhetslösningar för människor som mår dåligt och vars djurhållning har gått helt överstyr och ett omedelbart ingripande behövs. Målet med förstudien är att skriva en väl utarbetad projektplan med budgetering för minst tre år. Samt göra ansökan till fonder och stiftelser. 

Kompetensutveckling och utveckling av lokalt förankrade besöksnäringstjänster
Projektägare: FLU Föreningen för lokal utveckling
Tikitut Community-based turism utvecklar tillsammans med boende och andra lokala aktörer tjänster och produkter med hjälp av lokal förankrad besöksnäring. Syftet med projektet är att ta del av erfarenheter från ett etablerat lokalt turism-företag för att stärka Tikituts framtida arbete och korta ner den egna startsträckan. Studieresa, workshops och seminarier samt utvecklade av temapaket ska ske.

Lokalt Göteborg
Projektägare: Gårdsbutik Göteborg Ekonomisk Förening
Syftet med projektet är att öka medvetenheten kring lokalproducerade livsmedel och främja den lokala ekonomin genom att skapa verktyg som förenar den småskaliga producenten med den urbana konsumenten. Genom att utveckla ett webbaserat system för beställning av varor skapas en större marknad för livsmedel producerade i Västra Götaland. I rollen som distributör önskar projektet förenkla beställningsprocessen för kunden, trygga marknaden för producenten samt effektivisera distributionen. Målet är att genomföra en kartläggning av potentiella producenter och konsumenteter för att utöka Lokalt Göteborgs nätverk. 

 Beviljade projekt 2013 

 

Utvecklingsprojekt

Global Kitchen
Projektägare: Global Picnic
Syftar till att utveckla ett koncept med pop-up restauranger i olika lokaler och med olika nationaliteter på menyn där personer med utomnordiskt ursprung, som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden, får möjlighet att arbeta och sprida kunskap om sitt lands matkultur. Skapar möten mellan människor med olika bakgrund och ger möjligheter för deltagarna att utveckla sin självkänsla, delaktighet i samhället och sitt entreprenörskap.

Angereds Kamelcenter 
Projektägare: Angereds kamelcenter ek. förening 
Projektet har syftet att ta tillvara på lokal kunskap hos boende i Angered kring kameldjur genom att låta dem vara med om att utveckla en kamelpark som ska erbjuda olika aktiviteter såsom event och försäljning av kamelprodukter med mera. Skapar arbetsintroduktion för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och bidrar till att utveckla den lokala identiteten och en stolthet för den egna stadsdelen som besöksmål.

Björlanda prästgård 
Projektägare: Göteborgs räddningsmission 
Projektet drivs av Göteborgs räddningsmission och syftet är att möjliggöra anställning och sysselsättning för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Gården kommer bland annat att rikta in sig på grön rehabilitering, kursverksamhet kring ekologisk odling och att hyra ut odlingslotter till stadsbor. Gården kommer även att erbjuda verksamhet för nyanlända barn och ungdomar, hemlösa och personer med psykisk ohälsa.

Hunddagiscenter
Projektägare: Vista-Karlsborg
Syftar till att integrera människor med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning i en social arbetsgemenskap där målet är att skapa arbetstillfällen för dessa personer. Ska genom projektet utveckla en modell för ett kombinerat socialt företag med mentorskap kring ett hunddagiscenter som ska erbjuda service, kunskap och social träning. Projektet drivs i samverkan med samordningsförbundet och arbetsförmedlingen.

Föreningspool Väst
Projektägare: c/o Idrott
Syftet är att utveckla en modell för och starta upp en föreningspool för idrottsföreningar i Göteborg Öster/Angered samt i Skaraborg (Skövde) som ska erbjuda administrativt stöd för föreningarna i området och samtidigt erbjuda praktik och utvecklingsmöjligheter för ungdomar.

Vingaland 2
Projektägare: Vingaland ek. förening
Målet med projektet är att utveckla den stadsnära och ekologisk odlingsverksamheten i Trollhättan till ett arbetsintegrerande socialt företag med syfte att erbjuda utbildning i livsmedelshygien, tillverkning och marknadsundersökningar till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och där målet är att på sikt erbjuda anställning.

 

Förstudier/idéutvecklingsprojekt

Bokenäs för alla
Projektägare: Bokenäs bygdegårdsförening i Uddevalla
Syftet är att introducera asylsökande och flyktingar i hur vi lever i Sverige och att visa medborgare i bygden på värdet i att inkludera i stället för att exkludera. Målet är att skapa ökad integration mellan Bokenäsbygdens fast- /sommarboende och asylsökande och flyktingar på Bokenäs serviceboende men även ökad samverkan kring utvecklingen av integrationsverksamheten och även kring mötet mellan fast- och sommarboende.

Ger bowling mig ökad livskvalité?
Projektägare: Lidköpings pensionärers bowlingklubb
Öka pensionärers motivation att ägna sig åt fysisk träning och föreningsverksamhet samt undersöka hur fysisk träning och gruppgemenskap påverkar hälsa, välbefinnande och livskvalité. Resultaten ska kunna få regional spridning.

Förstudieprojekt Ung Media
Projektägare: Kulturbrunnen i Tibro
Undersöka förutsättningar till att utveckla en verksamhet inom Kulturbrunnen som engagerar ungdomar att göra arrangemang för andra ungdomar inom kulturområdet (musikinspelningar, biovisningar etc.). Målgruppen ska vara ungdomar som genomgått arbetsmarknadsåtgärder men ändå inte fått anställning. Genom projektet ska en modell för praktisk integration av dessa grupper utvecklas.

Service i Sörbygden 
Projektägare: Sörbygdens samfällighetsförening i Hedekas
Undersöka hur man kan utveckla en samverkansmodell mellan boende, kommun och företagare i kommunen för att skapa lokal attraktivitet.

Servicekompaniets nästa steg
Projektägare: Servicekompaniet ek. förening i Vänersborg
Genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att utveckla ett samarbete mellan föreningen och det kommunala bostadsbolaget kring Torpaområdet där syftet är att skapa arbete inom fastighetsskötsel för främst utlandsfödda svenskar boende i området och som i dag står långt från arbetsmarknaden.

NAS – Nätverka, affärsutveckling, socialt företagande
Projektägare: Ekebohuset ek. förening i Vara
Bygga affärsrelationer mellan föreningen och näringslivet på bygden och kartlägga och identifiera nya arbetsområden som traditionellt sätt inte ligger nära de sociala företagen och där Ekebohuset kan utvecklas för att möjliggöra anställning för fler personer som i dag står långt ifrån arbete.

Förstudieprojekt Knowel
Projektägare: Chalmers School of Entrepreneurship
Undersöka hur man kan utveckla en plattform/inkubator för sociala projekt dit individer i Västra Götalandsregionen som vill engagera sig i socialt entreprenörskap kan vända sig för att kunna genomföra sin idéer under Knowels huvudmannaskap.

Romskt konsthantverk 
Projektägare: Romska kulturföreningen Angered
Genom att utveckla en konsthantverksateljé (socialt företag) med möjlighet till café, musik- och pedagogisk verksamhet tillvarata kompetens och intresse bland Romer i Västra Sverige och skapa ett bredare intresse bland framförallt romska ungdomar för romskt konsthantverk.

Förstudie Lokal samverkan
Projektägare: Nolby gårds intresseförening Alingsås
Utveckla en ny samverkansmodell och ett forum för samverkan och samordning av olika insatser som sker i kommunen och i ideella organisationer för att främja ökad sysselsättning och anställbarhet.

Projekt Fibersamverkan i Svenljunga
Projektägare: Svenljungabygdens fibersamverkan ek. förening
Utveckla en modell (ett koncept att sprida) för administrativt stöd till fiberföreningar i Svenljunga som arbetar för att utveckla bygden genom att skapa fibernät där man riktar in sig specifikt på att anställa personer långt från arbetsmarknaden.

Projekt Solhem 
Projektägare: Sjuhäradsmusketörerna i Sjuhärad
Undersöka möjligheterna att starta ett arbetsintegrerande socialt företag (ett café) i anslutning till Närhälsans rehabmottagning där ungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättning ska kunna få arbetsträning och på sikt anställning.

Våga Satsa Vinn
Projektägare: Föreningen startskottet Borås
Projektet ska i samband med olika kultur- och idrottsevenemang i en förstudie pröva metoder och tekniska hjälpmedel som på olika sätt öppnar upp för nya former av tillgänglighet för grupper med nedsatt syn eller hörsel.

Solväders idrott och utbildning
Projektägare: Solväders FC Göteborg
Undersöka en samlokalisering och samverkan mellan idrott, utbildning och arbetsförmedling för att skapa ökad motivation och drivkraft hos ungdomar i norra Biskopsgården så att de klarar skolan.

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m