För dig som aktör inom affärsstödsystemen

Ett förbättrat affärsutvecklingsstöd för företagare inom KKN-sektornInom ramen för handlingsprogrammet kommer Västra Götalandsregionen att fortsätta göra insatser för att stärka aktörerna i affärsstödsystemen då det gäller kompetens och verktyg inom KKN området. KKN-sektorn omsluter en mängd olika branscher med sina egna affärslogiker och affärsmodeller. För en del av branscherna finns det idag stor kompetens i regionen via de specialiserade inkubatorerna och science parks. Denna spetskunskap ska via nätverksbygge kunna spridas och bli tillgänglig i hela regionen.

Trots att väldigt många blir egenföretagare efter examen inom de konstnärliga utbildningarna får de dåligt med verktyg med sig från utbildningarna för att möta denna situation. Inte heller när konstnärer startar företag eller vill utveckla dessa efter utbildningarna, finns alltid branschspecifikt stöd att få i form av rådgivning eller finansiering. Här krävs det fortsatta kompetenshöjande insatser för aktörerna inom affärsstödsystemen.

Målet med insatserna är att fler ska kunna starta, leva på och utveckla sina kulturföretag inte att alla konstnärer skall bli företagare.

Affärsidétävling My mission

Den nationella affärsidétävlingen ”My Mission” som drivs av Brewhouse i Göteborg kommer att utvecklas och förhoppningsvis kopplas mot europeiska initiativ. My mission är idag en av Sveriges största affärsidétävlingar där innovation och skaparförmåga står i fokus. Alla idéer ska rymmas inom KKN-området. 

www.brewhouse.se/mymission

Aktörsnätverk och Genväg.nu

Fortbildning av affärsrådgivare bör fortgå löpande då det gäller KKN-sektorn. Här går det att bygga vidare på det utbildningspaket som togs fram och genomfördes i det avslutade handlingsprogrammet.

Den webbaserade regionala rådgivningsportalen Genväg.nu kan utvecklas med flera tjänster och innehåll till nytta för brukarna som till exempel en databas över externa experter på KKN som kan konsulteras.

Genvag.nu

Finansieringsstöd för KKN-företag

De offentliga finansieringsstöd och utvecklings/konsultcheckar som idag finns i regionen är inte specifikt anpassade eller utformade för mindre KKN-företag vilka i sin tur ofta saknar kunskap om dessa stöd. De befintliga formerna för företagsstöd ska därför marknadsföras gentemot KKN-sektorn i syfte att flera av dessa företag ska använda sig av dessa. 

De mindre KKN-företagen efterfrågar ofta lägre belopp och riktade stödåtgärder för att kunna utveckla sina idéer, produkter och tjänster. Genom att utveckla denna typ av stöd i form av till exempel crowd funding knutet till de befintliga inkubatorerna och science parks som idag arbetar med målgruppen, växlas det offentliga stödet upp och insatsen kan kvalitetssäkras och följas upp. Samtidigt blir detta ytterligare ett skäl för kreatörer att vilja utveckla sina affärsidéer i dessa miljöer. 

Kommunikationsplan för KKN i Västra Götalandsregionen

Stöd för deltagande i internationella forum

Stöd för samarbete med internationella kreatörer Stöd för kulturexport

Det behövs ett övergripande och strategiskt arbete både med kommunikationsplan och löpande omvärldsbevakning för att utveckla KKN-sektorn i Västra Götaland. Målgruppen ska integreras i detta arbete genom att ges möjligheter att medverka i internationella forum samt genom utvecklingen av ett program för ”Kreatörs Residence” vilket skall möjliggöra kortare utbyte mellan KKN-företag i regionen och företag i omvärlden. Insatser för att stödja kulturexport från Västra Götaland ska genomföras. Dels inom ramen för befintligt företagsstöd som till exempel affärsutvecklingscheckar för internationalisering och dels genom stöd till konkreta insatser som syftar till att öka exporten.

Mötesplatser seminarier och konferenser

Det finns ett behov hos målgruppen av årligen återkommande mötesplatser där aktuella frågor inom området tas upp. Mötesplatserna är bra arenor för samtal mellan målgruppen och offentliga aktörer, för att skapa nätverk mellan målgrupp och noderna i regionen samt för att lyfta fram Västra Götalandsregionens arbete med området nationellt och internationellt.

Noderna i Västra Götaland

I det avslutade handlingsprogrammet ”näringslivsutveckling av kultursektorn” gjordes flera insatser för att bygga upp kreativa noder runt regionens science parks och inkubatorer i syfte att skapa ett kompetensflöde mellan dessa, nyföretagaraktörer, rådgivare och målgrupp. Det genomfördes även lokala mötesplatser för kulturföretagare (Katziinger) där noderna och deras aktörer kunde informera om och visa upp sin verksamhet direkt till målgrupp. De ämnesspecifika kunskaperna som finns hos regionens Science Parks och inkubatorer inom KKN är väldigt viktiga att tillvarata och sprida i det kommande utvecklingsarbetet. 

Det finns idag ett fungerande inkubatorsnätverk i regionen som kan kompletteras med erfarenhetsutbyte mellan de inkubatorer/science parks som arbetar specifikt gentemot KKN-sektorn samt mellan dessa plattformar och målgruppen. 

Stöd för kultursystem

Västra Götalandsregionen har under två år gett stöd till fem så kallade kultursystem inom ramen för det nu avslutade handlingsprogrammet ”Näringslivsutveckling av kultursektorn”. Syftet var att ta tillvara kulturen som drivkraft (kärnvärdet) i den lokala utvecklingen och skapa bättre förutsättningar för kulturutövare att leva på sin kompetens genom samverkan inom ett geografiskt avgränsat område. 

Fem kultursystem i Västra Götaland fick stöd och processledning under två år. Insatsen följdes av följeforskare och deras rapporter ihop med kultursystemens erfarenheter ska ligga till grund för det vidare arbetet. En återkommande erfarenhet från de avslutade kultursystemen är behovet av den typen av ”fritt kapital” för kultur- och konstnärligutveckling inom systemen som möjliggjordes genom satsningen. I det nya handlingsprogrammet ska därför möjligheten till former för Crowd funding med offentligt delfinansiering för kulturprojekt knutna till kultursystemen provasI Skaraborg så inleddes under förra handlingsprogrammet arbetet med ”kreativa kraftfält” som bygger på Pier Luigi Saccos teorier om kulturens nya roll i det postindustriella samhället och genomförs tillsammans med Italienska forskare vid IULM Universitetet i Milano, Skaraborgs kommunalförbund, KUN samt Falköpings kommun ”Bruk för alla”. Kreativa kraftfält syftar till att identifiera och analysera kreativa områden i Skaraborg. 

Målsättningen är att resultaten och erfarenheterna skall vara kunskapsdrivande i framtida planering av regionala och kommunala satsningar inom det kulturella kraftfältet. I Skaraborgs kommunalförbunds framtagna kulturplan nämns arbetet med ”Kreativa kraftfält” som en angelägen satsning för att utveckla kreativiteten i området. Förhoppningarna är att resultaten kan inspirera hela Västra Götaland att mer synliggöra de kreativa och kulturella näringarnas betydelse för en hållbar samhällsutveckling. 

uiqt|wBivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m