För företagare

För dig som företagare inom KKNFöljande branscher ingår idag i samlingsbegreppet ”KKN-sektorn” enligt Tillväxtverkets definition: Arkitektur, Dataspel, Design och formgivning, Film och foto, Konst, Kulturarv, Litteratur, Media, Mode, Musik, Måltid, Scenkonst, Slöjd och hantverk, Upplevelsebaserat lärande. 

Dessa branscher har  sinsemellan olika affärsmodeller och strukturer. En musikers affärslogik skiljer sig till exempel  från en dansares, en designers företagande har helt andra nätverk och former än en poets, vissa av branscherna omfattas i större utsträckning av kulturpolitiken och andra mera av näringspolitiken. Denna inneboende skillnaden mellan branscherna gör att det krävs många olika former av insatser. I handlingsprogrammet har vi valt att ge en extra prioritering av de kulturella näringarna då dessa idag står något längre ifrån det befintliga affärsstödsystemet.

Affärsidétävlingen My mission

Den nationella affärsidétävlingen ”My Mission” som drivs av Brewhouse i Göteborg kommer att utvecklas och förhoppningsvis kopplas mot europeiska initiativ. My mission är idag en av Sveriges största affärsidétävlingar där innovation och skaparförmåga står i fokus. Alla idéer ska rymmas inom KKN-området. 

www.brewhouse.se/mymission

Finansieringsstöd för KKN-företag

De offentliga finansieringsstöd och utvecklings/konsultcheckar som idag finns i regionen är inte specifikt anpassade eller utformade för mindre KKN-företag vilka i sin tur ofta saknar kunskap om dessa stöd. De befintliga formerna för företagsstöd ska därför marknadsföras gentemot KKN-sektorn i syfte att flera av dessa företag ska använda sig av dessa. 

De mindre KKN-företagen efterfrågar ofta lägre belopp och riktade stödåtgärder för att kunna utveckla sina idéer, produkter och tjänster. Genom att utveckla denna typ av stöd i form av till exempel crowd funding knutet till de befintliga inkubatorerna och science parks som idag arbetar med målgruppen, växlas det offentliga stödet upp och insatsen kan kvalitetssäkras och följas upp. Samtidigt blir detta ytterligare ett skäl för kreatörer att vilja utveckla sina affärsidéer i dessa miljöer. 

Kompetensutveckling företagande

Både för de befintliga och för blivande företagare finns det ett behov av kompetensutveckling gällande affärsutveckling då detta oftast inte ingår i deras utbildningar, vilket främst gäller kulturnäringarna. Det är viktigt att denna kompetensutveckling utgår ifrån målgruppens behov och situation, samtidigt som att den är kompatibel med de metoder och processer som finns inom de befintliga affärsstödsystemen. 

I det avslutade handlingsprogrammet genomfördes sådana utbildningar i form av KNEP (Kulturella näringars entreprenörsprogram) vilket var framtaget ihop med utbildningen om KKN-sektorn för affärsstödsystemen och är något att utveckla vidare.  Det finns behov av tillfälliga och flexibla ”inspiratorer” med fördjupat innehåll om affärsutveckling som genomförs i projektform för att skapa bryggor mellan målgrupp och det befintliga innovationssystemet samt att göra särskilda insatser för att nå utrikes födda verksamma inom KKN-sektorn.

Mötesplatser, seminarier och konferenser

Det finns ett behov hos målgruppen av årligen återkommande mötesplatser där aktuella frågor inom området tas upp. Mötesplatserna är bra arenor för samtal mellan målgruppen och offentliga aktörer, för att skapa nätverk mellan målgrupp och noderna i regionen samt för att lyfta fram Västra Götalandsregionens arbete med området nationellt och internationellt.

Nya företagsformer för KKN företagare

Västra Götaland vill utvecklas som test-arena där nya idéer omsätts till praktik står det i tillväxtstrategin Västra Götaland 2020. Ett område för en sådan test-arena är att utforma modeller för hur övergången från anställd eller frilansare till företagare kan underlättas utan att tryggheten går förlorad. För verksamma inom KKN utgör detta en hög tröskel att ta sig över och olika former har provats både internationellt och nationellt. Tjänsterna som utvecklas skall vara självfinansierade efter uppstart.

Stöd för deltagande i internationella forum

Inom ramen för handlingsprogrammet ska det tas fram en stödform för företagare inom KKN sektorn så att man kan delfinansiera kostnaderna för att delta i internationella forum och mötesplatser inom branschen. Insatsen riktar sig främst till företag inom den ”kreativa” sektorn då det redan finns internationella stipendier att söka för kulturaktörer via till exempel Västra Götalandsregionens internationella resestipendier.

En förstudie pågår under 2014 för att ta fram en lista på forum och mötesplatser som är intressanta att fokusera på samt formerna för stödet.

Västra Götalandsregionens internationella resestipendier

Stöd för kulturprojekt genom Crowdculture

Mikrofinansiering via CrowdcultureDen 1 januari 2014 öppnade Västra Götalandsregionens sida för mikrofinansiering av kulturprojekt på crowdculture.se. Det innebär att du som vill finansiera ett kulturprojekt med hjälp av mikrofinansiering också får del av offentliga medel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Kulturnämnden lägger 200 000 kronor/år i fonden. Alla juridiska personer som har kulturprojekt som utförs i Västra Götaland kan söka stöd ur den regionala fonden på webbplatsen crowdculture.se - är du en privat aktör kan du söka stöd ändå men utan den offentliga finansieringen. 

Att söka mikrofinansiering för ett projekt innebär att du redan i tidigt stadium testar din idé på din potentiella publik. Om du är redo att offentliggöra ditt projekt så skall du pröva crowdculture. 

Hur går det till?

Läs igenom crowdfundingskolan på Crowdculture.se

Hur har andra gjort?

Titta på lyckade exempel på Crowdculture.se

Frågor?

Kontakta Västra Götalandsregionens kultursekretariat:
Ylva Gustafsson, 010-441 33 13,  

Stöd för kultursystem

Västra Götalandsregionen har under två år gett stöd till fem så kallade kultursystem inom ramen för det nu avslutade handlingsprogrammet ”Näringslivsutveckling av kultursektorn”. Syftet var att ta tillvara kulturen som drivkraft (kärnvärdet) i den lokala utvecklingen och skapa bättre förutsättningar för kulturutövare att leva på sin kompetens genom samverkan inom ett geografiskt avgränsat område. 

Fem kultursystem i Västra Götaland fick stöd och processledning under två år. Insatsen följdes av följeforskare och deras rapporter ihop med kultursystemens erfarenheter ska ligga till grund för det vidare arbetet. En återkommande erfarenhet från de avslutade kultursystemen är behovet av den typen av ”fritt kapital” för kultur- och konstnärligutveckling inom systemen som möjliggjordes genom satsningen. I det nya handlingsprogrammet ska därför möjligheten till former för Crowd funding med offentligt delfinansiering för kulturprojekt knutna till kultursystemen provasI Skaraborg så inleddes under förra handlingsprogrammet arbetet med ”kreativa kraftfält” som bygger på Pier Luigi Saccos teorier om kulturens nya roll i det postindustriella samhället och genomförs tillsammans med Italienska forskare vid IULM Universitetet i Milano, Skaraborgs kommunalförbund, KUN samt Falköpings kommun ”Bruk för alla”. Kreativa kraftfält syftar till att identifiera och analysera kreativa områden i Skaraborg. 

Målsättningen är att resultaten och erfarenheterna skall vara kunskapsdrivande i framtida planering av regionala och kommunala satsningar inom det kulturella kraftfältet. I Skaraborgs kommunalförbunds framtagna kulturplan nämns arbetet med ”Kreativa kraftfält” som en angelägen satsning för att utveckla kreativiteten i området. Förhoppningarna är att resultaten kan inspirera hela Västra Götaland att mer synliggöra de kreativa och kulturella näringarnas betydelse för en hållbar samhällsutveckling. 

Stöd för samarbete med internationella kreatörer

Inom ramen för handlingsprogrammet ska det tas fram någon stödform för företagare inom KKN sektorn så att man ska kunna bjuda in internationella kreatörer för samarbeten i sina företag. Insatsen riktar sig främst till företag inom den ”kreativa” sektorn och avser att kunna delfinansiera resekostnader för inbjuden samarbetspart.

En förstudie pågår under våren 2014 för att ta fram formerna.

Utveckling av nya gränssnitt mellan KKN och andra näringar eller offentlig sektor

I tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 betonas att ”gränsöverskridande möten mellan företag inom kreativa näringar och andra företag blir viktigare” samt att ”Västra Götaland vill utvecklas som test-arena där nya idéer omsätts till praktik”. 

I det nu avslutade handlingsprogrammet ”näringslivsutveckling av kultursektorn” gjordes två insatser inom detta arbete som går att bygga vidare på: ”ADA-Lab” som utvecklade metoder för hur kreatörer kan skapa mervärde för offentliga aktörer samt seminarieserien XX som verkade på kommunal nivå.

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m