"Mer samarbete kan ta regionen ur krisen"

Debattartikel tidigare publicerad i Göteborgs-Posten den 2 januari 2009.  Regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson (tillika en av regeringens samordningsmän i Västra Götaland) och regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter berättar om en del av de insatser som görs i Västra Götaland med anledning av den finansiella krisen och det åtgärdspaket som lanserades 2008.

 

"Mer samarbete kan ta regionen ur krisen"

Just nu pågår många olika insatser för att lindra lågkonjunkturens följdverkningar. I detta arbete har Västra Götalandsregionen en viktig roll, som en regionövergripande aktör i tillväxt- och utvecklingsfrågorna.

"Det har varit en tung höst med flera stora varsel och uppsägningar. Västra Götaland är särskilt hårt drabbat. Utvecklingen på arbetsmarknaden berör hela länet och många branscher, inte bara fordonsindustrin.

Det åtgärdspaket som regeringen presenterade den 11 december var ett positivt och välkommet besked för såväl fordonsindustrin som hela näringslivet och samhället i stort.

Även om regeringen har ett stort ansvar för åtgärder och insatser kan - och bör - mycket även göras lokalt och regionalt. Västra Götalandsregionen har sedan regionbildningen 1999, vid sidan av hälso- och sjukvården, ett uppdrag att arbeta för att långsiktigt stärka förutsättningar för tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Regionen kan inte genom sina insatser lösa finanskris, fordonskris eller lågkonjunktur, men vi kan, tillsammans med kommuner och andra offentliga och privata samarbetspartners, påverka hur vi hanterar dessa situationer och hur vi går stärkta ur dem. Om vi samarbetar och gör rätt saker nu har vi en möjlighet att komma ur krisen som vinnare. 

Tuff period

Det kommer att bli en mycket tuff period med en snabbt stigande arbetslöshet, men i Västra Götaland har vi ett bra utgångsläge och större möjligheter än många andra.

I Västra Götaland finns en stor samsyn om att vi även i framtiden skall vara en ledande industriregion inom avancerad industriell utveckling och produktion. Detta innebär inte en tro på att den direkta sysselsättningen inom industrin ökar, utan mer att industrin genererar ökad sysselsättning, till exempel inom olika delar av avancerad tjänstesektor och handel.

I internationella jämförelser är Västra Götaland högt rankat som kreativ region. Andelen forskning och utveckling ligger på en av världens högsta nivåer, i förhållande till vår storlek. Bakom detta står i huvudsak tre för Västsverige och Sverige mycket viktiga branscher: fordonsindustrin, läkemedel och it. Fordonsindustrin är Sveriges mest dominerande industrisektor och utan tvekan oerhört viktig för Västra Götaland.

Stort kunskapskapital

Västra Götaland har förutsättningar att i framtiden komma till en ännu bättre position än i dag. De människor som nu sägs upp har ett stort kunskapskapital som till varje pris måste tas tillvara, och i vissa fall, kompletteras med utbildningsinsatser för att kunna möta framtida utmaningar. Göteborgs universitet och Chalmers kommer tillsammans med högskolorna och den kommunala vuxenutbildningen att spela en viktig roll i den omställning som bland annat fordonsindustrin står inför.

En stor del av landets forskarkompetens inom miljöområdet finns samlad i Västsverige. Rätt utnyttjad ger den oss en unik möjlighet att göra svensk fordonsindustri ledande, både vad gäller utveckling av hållbara och säkra transportsystem och av fordon som drivs med nya bränslen. Men även för utveckling av andra nya affärsmöjligheter inom miljöområdet.

Detta kan ske tillsammans med den avancerade tekniska kompetens som under många år byggts upp inom näringslivet, akademierna och forskningsinstitut.

Västra Götalandsregionen prioriterar insatser inom några strategiska områden:

  • Forskning och utveckling
  • Infrastruktur och kollektivtrafik
  • Stärka utvecklingen av nya och befintliga företag.

Under de närmsta tre åren har vi avsatt cirka en miljard kronor, vid sidan av hälso- och sjukvården, för insatser inom dessa områden. I samverkan med andra aktörer kan den summan fördubblas eller tredubblas.

Stora satsningar

För att fordonsindustrin ska klara en omställning mot mer miljövänliga och säkra fordon och transportsystem måste stora satsningar göras på forskning och produktutveckling.

Elbaserade fordon, alternativa bränslen och transporteffektivitet är områden där kunskap måste vidareutvecklas och nya lösningar tas fram - och det i en hög takt. Dessa utmaningar kräver mer samarbete mellan industri, lärosäten och samhälle.

Här har vi i Västsverige en fördel som vi kan bygga vidare på. Under de senaste åren har miljöer för forskning, utveckling och tester byggts upp i Västra Götaland. Lindholmen i Göteborg är idag en miljö där industri samarbetar med akademi och institut inom fordonssäkerhet och hållbara transport- system. Liknande miljöer finns i Trollhättan, Skövde och Borås. Här finns förutsättningar att samla många parter kring gemensamma satsningar och dessutom förmågan att agera snabbt för att genomföra dem. Det är bland annat dessa fördelar som vi nu måste dra nytta av för att klara framtidens utmaningar för västsvensk fordonsindustri och annan avancerad tillverkningsindustri.

Flera infrastrukturprojekt

När det gäller kommunikationer arbetar regionen bland annat med att finansiera tidigareläggning av prioriterade infrastrukturprojekt. Partihallsförbindelsen i Göteborg och delar av E 20 är beslut som fattats tidigare. I december beslutade regionutvecklingsnämnden att finansiera tidigarelagd byggstart av ett avsnitt på Lundbyleden respektive Torslandavägen i Göteborg - totalt satsningar på cirka 120 miljoner kronor. Kollektivtrafiken är ett annat prioriterat område. Där arbetar vi för att förstärka utbudet i syfte att underlätta resmöjligheter till nya jobb. 

Se möjligheterna

Genom ökade resurser till vårt delägda bolag Almi Företagspartner får små och medelstora företag hjälp med lån och riskkapital.

Det finns bra förutsättningar och ett starkt engagemang i Västra Götaland. Successivt har det byggts upp en väl fungerande struktur för samverkan mellan regionen, kommuner, kommunalförbund, universitet, högskolor, näringsliv och flera andra samarbetspartners.

Låt oss tillsammans se de möjligheter som uppstår i den pågående krisen och arbeta för att långsiktigt stärka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Västra Götaland.


Kent Johansson
regionråd (c) och ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Bertil Törsäter
regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

 

uiqt|wB&uqkpimt5uitujwzoH%vozmoqwv5{muqkpimt5uitujwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m