Befolkningen ojämnt spridd i Västra Götaland

BefolkningsrapportVästra Götalands befolkning växer, men ökningen sprids inte jämt över länet, det visar rapporten "Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2020". Det finns områden och kommuner som har haft en stadig befolkningsminskning de senaste decennierna, samtidigt som andra områden har stadigt sjunkade befolkningsantal.

För att betona vikten av utveckling i hela länet och motverka de negativa effekter som ett vikande befolkningsunderlag kan ha i ett område finns i både regionfullmäktiges och regionutvecklingsnämndens budget för 2014 uppdrag under samlingsnamnet "Hela regionen ska leva".

Västra Götalandsregionen har under våren tagit fram och antagit ett nytt regionalt serviceprogram för landsbygds- och skärgårdsområden för att säkerställa att grundläggande service som dagligvarubutiker och skola finns tillgänglig inom rimliga avstånd för hela länets befolkning.

I rapporten ges en bild av flyttmönster och befolkningsstrukturer i länets olika delar. I de flesta jämförelserna i rapporten har kommunerna delats in i tre grupper: Kommuner med ökat, oförändrat respektive minskat befolkningsantal. 

Västra Götaland är i en nationell jämförelse ett tätbefolkat län, bara Stockholms och Skåne län har fler invånare per kvadratkilometer, och är i många kommuner koncentrerade till en centralort.

Läs mer i rapporten "Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2020"

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m