Vad prioriterar Regionutvecklingsnämnden?

Regionutvecklingsnämnden finansierar projekt som bidrar till en hållbar tillväxt i Västra Götaland och som ligger i linje med den regionala tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 och Vision Västra Götaland.

Västra Götaland 2020

Målet med Västra Götaland 2020 är att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Syftet är att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Strategin har fyra huvudområden: ”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och engagerar”.

Insatserna inom Västra Götaland 2020 beskrivs i form av 32 prioriterade frågor fördelade på nio områden. Inom varje område och fråga finns mål som visar inriktningen på arbetet. De nio prioriterade områdena är:

  • Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
  • Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden 
  • Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 
  • Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 
  • Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 
  • Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
  • Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer 
  • En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet 
  • Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden

Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 finns i sin helhet på www.vgregion.se/VG2020

Regionutvecklingsnämndens detaljbudget

Regionutvecklingsnämndens arbete är långsiktigt och inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster samt stärka transportinfrastrukturen. Under 2013-2015 finns ett särskilt fokus att utveckla och genomföra de handlingsprogram som tagits fram för hållbar energi, Life Science, livsmedel och gröna näringar samt hållbara transporter. Vidare stärks satsningen på FoU ytterligare, bland annat genom fortsatt utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet. Arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning tillsammans med kommunalförbunden kommer att fortsätta.  

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m