Principer och urvalskriterier

För att regionala tillväxtprogrammen ska genomföras, krävs att de uppfyller vissa principer och urvalskriterier enligt följande:

Utvecklingsarbetet i Västra Götaland har hållbar utveckling som värdegrund och ledstjärna. Hållbar tillväxt är ett medel att nå en hållbar utveckling.

Att de regionala tillväxtprogrammen ska bidra till en hållbar tillväxt innebär att de skall medverka till:

 • Att stärka ekonomins långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer.
 • Att utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse.
 • Minskad miljöpåverkan och en livskraftig miljö.
 • Jämställdhet och integration.
 • Regional sammanhållning och regional balans.
 • Internationellt samarbete

Prioriterade frågor

I genomförandet av programmet ska åtgärder som tydligt driver följande frågor prioriteras:

  • Stärkta förutsättningar för entreprenörer att verka, företagsamhet och företagande gynnas.
  • Utveckling av mer hållbara, regionalt förankrade, samordnade system inom till exempel innovationsfrämjande, entreprenörskap, transporter, Forskning och utveckling, kompetensförsörjning, boende.
  • Ökad samverkan inom och mellan företag, kunskapsproducenter och samhället i övrigt.
  • Mer energieffektiv produktion och konsumtion samt minskat bereoende av fossil energi.
  • Avtagande miljöpåverkan i förhållande till befolkning och produktionsresultat.
  • Hänsynstagande till de övergripande målen om jämställdhet och integration.
  • Kunskapsspridning och samverkan.
  Åtgärder som motverkar dessa frågor skall inte genomföras.
  uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m