Rapporter och publikationer från 2014

Rapporter och publikationer från regionutvecklingssekreteriatet från 2014

Publikationer 2014

 • Tillväxt och utveckling i delregionerna

  12 december 2014

  Tillväxt och utveckling består av en serie av rapporter som beskriver förutsättningarna för tillväxt och utveckling i Västra Götalands fyra delregioner. I rapporterna redovisas utvecklingen inom befolkning, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och......

 • Kompetenskartläggning Life Science

  01 december 2014

  Life Science-sektorn utgör en viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Inom kunskapsintensiva branscher som denna, är de anställdas kompetens en av de viktigaste produktions- och konkurrensfaktorerna. Det är i huvudsak behovet av närhet till......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2014

  26 november 2014

  Sammanfattning: Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras. Samtliga branscher räknar med att konjunkturen förbättras till hösten. Den största uppgången märks inom de tranportrelaterade branscherna – fordonsindustrin,......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 3:2014

  26 november 2014

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Utrikes födda på arbetsmarknaden

  18 november 2014

  Ett kunskapsunderlag om arbetsmarknadsintegration i Västra Götaland under 2000-talet

 • Inkubatorrapport 2014

  22 oktober 2014

  Rapporten ger en sammanfattning av de senaste fem årens resultat av inkubatorernas arbete och utveckling av inkubatorbolagen under samma tid. En jämförelse görs även med resultaten från Almis inklubatorprogram, som omfattar 42 inkubatorer och inkludera......

 • Utveckling Västra Götaland, kvartal 2:2014

  29 september 2014

  Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland. Syftet är att få en mer löpande och uppdaterad bevakning av Västra Götalands utveckling inom några områden som är viktiga fö......

 • Befolkningsprognos Västra Götaland 2014-2030

  01 september 2014

  Västra Götalands befolkning förväntas växa till nära 1,8 miljoner invånare år 2030. Det är en ökning med 175 000 invånare jämfört med 2013, vilket betyder drygt 10 000 fler invånare i genomsnitt för varje år. Befolkningen i Härryda och Partille förvänt......

 • Kartläggning av cykelnätverket

  01 juli 2014

  Titel: Kartläggning av cykelnätverket i Västra Götaland Sammanfattning:   I förslaget till en ny infrastrukturplan beskrivs det att Västra Götalandsregionen ska genomföra en kartläggning av cykelvägnätet i Västra Götaland. Kartläggningen av cykelvägnät......

 • Demografi och flyttmönster i Västra Götaland 1990-2012

  27 juni 2014

  Denna rapport bidrar till att ge en fördjupad och en mer nyanserad bild av flyttströmmarna till och från kommuner med minskande respektive ökande befolkning i Västra Götaland.

 • Om kvinnor och män i Västra Götalands län

  20 juni 2014

  Könsuppdelad statistik ger viktiga basfakta som synliggör de olika förhållanden som kvinnor och män lever under i Västra Götalands län i dag. Mer könsuppdelad statistik finns på Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens hemsidor: www.lansstyrelsen.s......

 • Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2014

  23 maj 2014

  Sammanfattning: Det ekonomiska läget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan konjunkturen vände uppåt i höstas. Den största förbättringen märks inom handeln, där framförallt sällanköpshandeln och bilhandeln har utvecklats starkt det senast......

 • Vad kan vi lära av RUM-programmet?

  15 maj 2014

  Syftet är att summera gemensamma lärdomar från samverkansdelen i RUM-programmet och hur dessa kan tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet.

 • KUSK delrapport: Möjligheter att ta fram en yrkesbalans Fyrbodal – Østfold

  28 april 2014

  Denna rapport är en fördjupningsstudie om möjligheter att ta fram en yrkesbalans för Fyrbodal/Östfold. En yrkesbalans är ett verktyg för att analysera tillgång och efterfrågan på arbetskraft på båda sidor av gränsen.

 • Slutrapport Scandinavian 8 Million City

  10 april 2014

  Projektet "The Scandinavian 8 Million City" har utrett effekterna av en utbyggnad av järnvägsnätet i sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Västra Götalandsregionen är en av många parter med deltagare från lokal och regional nivå längs hela korridoren......

 • KUSK delrapport: Relatedness Fyrbodal – Østfold

  30 mars 2014

  Denna rapport är en fördjupningsstudie inom området skill relatedness, om hur kunskaper och färdigheter hos arbetskraften kan bidra till en regions omvandling och långsiktiga ekonomiska framgång.

 • Behovsanalys - Europeiska forsknings- och innovationssamarbeten

  12 mars 2014

  Rapporten lyfter de drivkrafter, barriärer och stödbehov som olika aktörstyper har kopplat till ett ökat deltagande i EUs forsknings- och innovationsprogram. Studien presenterar även tre projekt med fokus på ett ökat deltagande.

 • Branschöverskridande kompetensknippen

  03 mars 2014

  För att fördjupa kunskapen om strukturomvandlingen och det västsvenska näringslivets styrkor har Västra Götalandsregionen och Region Halland låtit forskare vid Lunds universitet genomföra denna studie. I rapporten används en nyutvecklad metod - Skills......

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m