Kartläggning av cykelnätverket i Västra Götaland

FramsidaTitel: Kartläggning av cykelnätverket i Västra Götaland

Sammanfattning:  I förslaget till en ny infrastrukturplan beskrivs det att Västra Götalandsregionen ska genomföra en kartläggning av cykelvägnätet i Västra Götaland.

Kartläggningen av cykelvägnätet i Västra Götaland pågick under hösten 2013 till och med januari 2014. En stor mängd data om cykelvägnätet har samlats in från alla kommuner som ingår i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborgs kommunalförbund. Ut-över data om cykelvägnätet från kommunerna har även cykelvägnätet från den nationella vägdatabasen (NVDB), och kartläggningen av Göteborgsregionens cykelvägnät, använts i sammanställningen. De 49 kommunerna i Västra Götaland har även fått skicka in förslag på prioriterade målpunkter där tillgängligheten med cykel kan förbättras, exempelvis vid skolor och hållplatser.

Resultatet som beskrivs i kapitel 2 visar på ett omfattande cykelvägnät med över 3300 kilometer cykelvägar. I resultatet visas även cykelvägar som är planerade att byggas. Alla större tätorter har ett utbyggt cykelvägnät men utanför tätorter varierar resultaten kraftigt. Utöver själva kartläggningen har nyckeltal över cykeltillgänglighet till målpunkter tagits fram, se kapitel 3. Nyckeltalen visar på att det kraftigt va-rierar hur bra tillgänglighet som finns till prioriterade målpunkter i Västra Götaland.

Kartläggningen kan utnyttjas till underlagsmaterial vid framtagandet av en regional cykelplan. För att ta fasta på de erfarenheter som uppkommit under arbetet presenteras i kapitel 4 förslag på angreppsätt för arbetet med en regional cykelplan.

Publicerad: April 2014

Författare: Trivector Traffic AB: Caroline Mattsson, Jesper Nordlund, Joakim Slotte, Rasmus Sundberg

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m