Fakta & Analys 2012:2 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020

Som ett led i kompetensplattformsarbetet startade Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Länsstyrelsen i Stockholms län, SCB, Tillväxtanalys och Tillväxtverket ett gemensamt utvecklingsprojekt som resulterat i regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser för landets tre storstadsregioner. Syftet med prognosen är att lyfta fram de obalanser mellan tillgång och efterfrågan i olika utbildningsgrupper som ser ut att bli under en förutsättning att dagens utbildningsdimensionering och ungdomarnas studieval inte ändras under det kommande decenniet. Prognosen för Västra Götaland presenteras i 2 rapporter: huvudrapporten som beskriver de olika förutsättningar som föreligger Västra Götaland avseende kompetensförsörjning. I en separat bilagerapport redovisas detaljerade prognoser på tillgång och efterfrågan för 90 olika utbildningsgrupper i Västra Götaland och dess fyra delregioner fram till 2020. Denna kortrapport ger en överblick om de rapporterna, samt om de övergripande prognosresultaten. Huvud- och bilagerapport går att ladda ner på www.kompetensplattformvg.se

Rapport 2012:2

 

 

Fakta & Analys är en kortrapportserie från Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat. Syftet med rapportserien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Västra Götaland. Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m