Fakta & Analys 2012:3 EU 2020 Mål

Sommaren 2010 lanserade EU-kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, under parollen "smart och hållbar tillväxt för alla". Europa 2020 är en fortsättning på Lissabonstrategin, som sträckte sig till 2010. För att följa upp hur den nya strategin lyckas har EU ställt upp mål inom fem områden som ska följas upp med åtta indikatorer. Målen och indikatorerna presenteras i denna kortrapport. I rapporten visas också hur Västra Götaland förhåller sig till målen samt hur Västsverige (Västra Götaland och Halland) förhåller sig till andra europeiska NUTS 2-regioner. Sverige har utöver EU 2020 målen satt upp egna nationella mål i strategin.

Rapport 2012:3

Kortrapport EU2020

 

Har du frågor om kortrapporterna och dess innehåll? Kontakta Mats Granér,  .

uiqt|wBui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{mui|{5ozivmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m