Tillverkning, tjänster och tillväxt - en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland

Rapport 2013:2
Tillväxt och utveckling

Framsida rapportUnder de senaste decennierna har det skett en snabb förskjutning av sysselsättning från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Denna utveckling har ofta framställts som ett tecken på en pågående avindustrialisering. Samtidigt är kunskapen om orsakerna till utvecklingen förhållandevis begränsad. För Västra Götaland – som är ett centrum för industri, handel och logistik – är ökad kunskap om strukturomvandlingen och dess bakomliggande orsaker viktigt vid utformning av regionala strategier och visioner för den framtida utvecklingen.

Syftet med denna rapport är att fördjupa och problematisera bilden av strukturomvandlingen de senaste decennierna. Av rapporten framgår att industrin i Västra Götaland fortfarande har en avgörande betydelse för sysselsättning och tillväxt. Om man ser på hur många sysselsättningstillfällen industrin skapar direkt inom industrin och indirekt inom tjänstesektorn tyder analysen på att industrins genererade fler jobb i Västra Götaland 2007 än den gjorde 1985. Samtidigt har produktivitetstillväxten sedan mitten av 80-talet varit snabbare än i riket, Stockholms län och Skåne. Detta kan förklaras av att industrin i Västra Götaland i hög grad är koncentrerad till branscher som uppvisat en hög internationell konskurrenskraft.
Rapporten har sammanställts av Christer Anderstig vid WSP Analys & Strategi.

Titel: Tillverkning, tjänster och tillväxt - en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland

Författare: Christer Anderstig vid WSP Analys & Strategi för regionutvecklingssekretariatet

Publicerad: September 2013

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m