Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020

rapport framsidaSammanfattning: De flesta regioner i Sverige står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden; många lämnar arbetslivet samtidigt som det har skett en betydande förskjutning från industri- till tjänstesektor. Rapporten är ett resultat av ett utvecklingsarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Länsstyrelsen i Stockholms län samt SCB med syfte att ta fram ett kunskapsunderlag som kan bidra till ökad matchning på arbetsmarknaden. Utvecklingsprojektet är på flera sätt unikt då det är första gången den här typen av prognoser på regional nivå har tagits fram.

Framtida obalanser mellan tillgång och efterfrågan inom de olika utbildningsgrupper som redovisas i denna rapport ska ses som resultaten om utvecklingen fortsätter på samma sätt som idag. Bedömningen tar alltså ingen hänsyn till vilken effekt eventuella obalanser har på människors val av utbildning, styrningen av utbildningsresurserna och arbetsmarknadens efterfrågan på olika utbildningsgrupper.

Detta innebär att obalanserna inte nödvändigtvis speglar den förväntade utvecklingen, utan en trolig utveckling om utbildningssystemet och utbildningsbeteendet inte anpassas till arbetsmarknadens efterfrågan. Ett syfte med denna rapport är att bidra till att uppmärksamma behovet och ange riktningen för en sådan anpassning.

Rapporten beskriver de olika förutsättningar som föreligger Västra Götaland avseende kompetensförsörjning. I den separata bilagerapporten redovisas detaljerade prognoser på tillgång och efterfrågan för 50 olika utbildningsgrupper i Västra Götaland och dess fyra delregioner fram till 2020.

Tillgång och efterfrågan redovisas för ytterligare 50 utbildningsgrupper i tabellform. Nedan presenteras en sammanfattning av rapportens viktigaste resultat.

Titel: Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020

Publicerad: Februari 2012

Författare: Enheten analys och statistik, regionutvecklingssekretariatet

Publikation: Rapport 

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m