Utvärderingsserie 2008-2012

Här nedan återfinns de utvärderingar som regionutvecklingssekretariatet genomfört under perioden 2008-2012. Utvärderingar genomförda under 2013-2015 återfinns på sidan över utvärderingsserie, www.vgregion.se/regionutveckling/utvarderingsserie.

Utvärderingsserie 2008-2012

 • Utvärdering av Hantverkslaboratoriet

  Utvärderingen syftar till uppföljning av regionens ekonomiska stöd till Dacapo och Hantverkslaboratoriet. Vidare ska utvärderingens rekommendationer bidra till Hantverkslaboratoriets utveckling de kommande åren. Titel : Utvärdering av Hantverkslaborato......

 • Attityder till entreprenörskap

  En analys med fokus på insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland

 • Utvärdering av projektet Avknoppningar i Västra Götaland

  Det övergripande syftet med utvärderingen är att få kunskap i hur en fortsatt verksamhet bör se ut vad gäller organisation och arbetssätt. Likaså ska utvärderingen visa på projektets resultat och effekter. Titel : Utvärdering av projektet Avknoppningar......

 • Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland - en metaanalys av utvärderingar

  Västra Götalandsregionen medverkar som medfinansiär/finansiär i ett stort antal projekt och program inom regionens regionala utvecklings- och tillväxtarbete. I anslutning till utformandet av ett nytt tillväxt-/utvecklingsprogram för regionen från 2014,......

 • Utvärdering av CSR Västsverige

  Sammanfattning :  CSR Västsverige är en ideell förening som bildades 2008. Föreningens medlemmar är företag och organisationer i Västsverige som vill verka för ett ökat samhällsansvar i ett globalt perspektiv. Den övergripande målsättningen med......

 • Följeforskning programmet Socialt Entreprenörskap

  Sammanfattning :  Följeforskningen har pågått under perioden september 2010 till januari 2012. Uppgiften för följeforskarna har varit att löpande analysera och utvärdera programmets funktionalitet, resultat och effekter. Programmet Socialt Entreprenörs......

 • Följeforskning såddlån

  Följeforskningen av såddlån har pågått under perioden 2010-2011. Utgångspunkten har varit projektets syfte, mål och aktivitetsplan.

 • Gothia Science Park projektarenan

  Syftet med utvärderingen är bland annat att få kunskap i hur satsningarna i GSP Projektarena har genomförts, dess resultat och effekter utifrån uppsatta mål samt att visa på vilket behov det finns för satsningar som projektarenan.

 • Västra Götaland som filmregion

  Sammanfattning : Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd satsar varje år totalt omkring 78 miljoner kronor på filmområdet. Den största delen går till Film i Väst, som finansierar, utvecklar och stödjer film- och dramaproduktion......

 • Utvärdering av programmet InMotion

  Utvärderarna visar bland annat på att programmet har varit uppskattat och intervjuerna tyder på att det finns goda förutsättningar att uppnå de flesta målen. Viktiga lärdomar till stöd i arbetet med liknande satsningar lyfts fram.

 • Utvärdering av ElektronikUtvecklingsCenter (EUC)

  Utvärderarna identifierar vissa faktorer, t.ex. långsiktig extern finansiering och självständig utveckling, som betydelsefulla för hur EUC har lyckats bygga upp sin verksamhet. Utvärderingen lyfter även fram lärdomar utifrån EUC som modell för samverkan.

 • Utvärdering av Connect Väst

  Utvärderarna visar bland annat på att en stor andel av företagen är nöjda med verksamheten men även att företagen anser att de olika insatserna vid Connect Väst varierar i nytta.

 • Utvärdering av GöteborgPlus

  Syftet med utvärderingen är att belysa hur projektet har fungerat på strategisk och operativ nivå, vilka resultat som har uppnåtts och hur projektet kan förbättras och utvecklas ytterligare.

 • Effektutvärdering av stöd till näringslivet genom såddfinansiering och inkubatorer

  Syftet med utvärderingen är att få kunskap om effekterna på företagsnivå av inkubatorsatsningen och såddfinansieringen genom att bl.a. med kontrafaktisk analys identifiera eventuella effekter på inkubatorföretagen och företagen som fått såddfinansiering.

 • Utvärdering av programmet för social ekonomi

  Utvärderingen syftar till att få kunskap i hur handlingsprogrammet har fungerat samt att ge underlag som kan användas i samband med framtagande av ett nytt ev. program för social ekonomi från år 2011.

 • Utvärdering av Meriteas verksamhet

  En utvärderingen av Meritea ABs verksamhet har genomförts av IM-gruppen i Uppsala AB. Meritea AB utvecklar bland annat metoder för validering samt utbildar utförare och valideringshandledare.

 • Utvärdering av Lokalproducerat i Väst AB

  En utvärderingen av Lokalproducerat i Väst AB har genomförts av Intersecta. Lokalproducerat i Väst arbetar för att främja handel av lokalproducerade livsmedel och regionens lokalproducenter.

 • Utvärdering av Industriell Dynamik

  En utvärderingen av Industriell Dynamik (ID) har genomförts av inno Scandinavia AB. ID är en satsning för att förbättra de mindre företagens tillgång till innovationsstödjande tjänster.

 • Utvärdering av nätverket Elwira

  En extern utvärdering av nätverket Elwira genomförd av Marianne Bull Consulting AB.

 • Utvärdering av Bättre-konceptet

  En extern utvärdering av Bättre-konceptet genomförd av IM-gruppen i Uppsala AB.

 • Regionala utvecklingsmiljöer för innovation och förnyelse

  En extern utvärdering av Open Arena Lindholmen och Innovatum Projektarena genomförd av FBA Holding AB i samverkan med Intersecta AB.

 • Mest mångfald i fåtal projekt

  En extern utvärdering av insatserna inom området "Etnisk mångfald i arbetsliv och företagande 2004-2007" genomförd av Sweco Eurofutures.

 • Gott om socialt kapital - ont om entreprenörer

  En extern utvärdering av programmet Lokal utveckling och Entreprenörskap i Västra Götalandsregionen genomförd av Sweco Eurofutures.

 • Mångfald ger mer

  En extern uppföljning av projektet Mångfald som tillväxtfaktor.

uiqt|wB&uwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muwvqki5muiv}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m