Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

www.vgregion.se/regionutveckling/arbetsmarknad

December 2016

Öppet arbetslösa samt i program

I slutet av december 2016 var totalt 55 540 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket motsvarar 6,9 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år (7,8 procent för riket). Det är en minskning med 2 286 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med december 2015. Se sammanställning:

"Öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per delregion jämfört med Västra Götaland och riket"

Nyanmälda lediga platser

I december 2016 anmäldes 18 650 nya platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är märkbart fler än antalet platser som anmäldes i december 2015 då 16 570 platser inrapporterades.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur.

Sökande som fått arbete

Under december 2016 påbörjade 4 560 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland någon form av arbete, varav 46 procent kvinnor och 54 procent män.

Varsel

Under december 2016 varslades 860 personer om uppsägning i Västra Götaland jämfört med 538 personer under december föregående år. Se sammanställning: 

"Antalet varslade personer i Västra Götaland och riket"

Informationen ovan är hämtad ur Arbetsförmedlingens sammanställning "Mer information om arbetsläget i Västra Götalands län, oktober 2016"

Se även Arbetsförmedlingens pressmeddelande "Fler nyanlända hos arbetsförmedlingen"

Mer information i bilder om arbetsmarknaden i Västra Götaland finns i:

Arbetsförmedlingens bilder Västra Götalands län oktober 2016

 

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2016-2017
Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2016-2017 presenterades den 8 juni 2016. Prognosen bygger i huvudsak på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare i Västra Götaland.

Det råder högkonjunktur i Västra Götaland och Arbetsförmedlingens prognos tyder på att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015 tilltar i styrka under 2016. De västsvenska hushållens köpkraft anges vara det som under lång drivit utvecklingen men under 2015 tog även exportindustrin fart. Efterfrågan på nya fordon började öka i Europa och USA, vilket gynnar stora delar av industrin i Västra Götaland. Den västsvenska fordonsindustrin går mycket bra sedan en tid tillbaka, vilket skapar stor efterfrågan i många delar av den privata tjänstesektorn. Därutöver går bygg- och anläggningsbranschen mycket bra. Varseltalen i länet är låga samtidigt som de nyanmälda platserna till Arbetsförmedlingen har ökat stadigt. Ökad offentlig konsumtion, bland annat beroende på den ökande asylmottagningen, bidrar också till den starka utvecklingen.

Göteborgsregionen har utvecklats betydligt bättre än riksgenomsnittet de senaste åren och är Västra Götalands och även en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. I Fyrbodal och Skaraborg anges det ha gått betydligt trögare, vilket har dragit ned snittet för länet. Sjuhärad har haft en positiv utveckling i linje med länssnittet. Den nuvarande bredare konjunkturuppgången inom industrin anges gynna även de industritunga regionerna Fyrbodal och Skaraborg. Det leder till en mer positiv utveckling i alla delar av Västra Götaland.

Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att andelen företag i det privata näringslivet som avser att öka antalet sysselsatta det kommande året sällan varit så stor. De köpstarka västsvenska hushållen bidrar tillsammans med den ökande exportförfrågan och det stora behovet av personal inom offentlig sektor till att antalet förvärvsarbetande i åldern 16-64 år förväntas öka med 28 000 fram till fjärde kvartalet 2017. År 2016 förväntas en något starkare ökning än 2017, vilket resulterar i en ökning med 15 000 förvärvsarbetande 2016 och 13 000 för 2017.

Det starka arbetsmarknadsläget bidrar till att arbetslösheten fortsätter att minska, men det vägs nästan helt upp av det stora inflödet av nyanlända. Det gör att arbetslösheten inte sjunker så mycket även om konjunkturen är stark och antalet sysselsatta stiger. Eftersom inflödet av nyanlända anges vara större än någonsin tidigare ökar antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda. Det medför att den totala nedgången i antalet arbetslösa bromsas in. Inflödet av nyanlända till Arbetsförmedlingen beräknas tillta i slutet av 2016 och hålla i sig under 2017 för att därefter minska. Sammantaget anges detta bero på den stora flyktingström som kom till Sverige under hösten 2015. Prognosen för Västra Götaland indikerar att det blir en nästan oförändrad nivå på antalet arbetslösa, eller något stigande under 2017. Antalet arbetslösa under 2016-2017 väntas ligga mellan 57 000 och 58 000 personer. 

Den växande befolkningen i Västra Götaland anges ha bidragit till den relativt starka utvecklingen av antal personer i arbetskraften under senare år. Tillskottet av utrikes födda väger upp minskningen av inrikes födda i arbetsför ålder. Arbetskraften beräknas öka med 15 000 personer under 2016 och med 14 000 personer 2017. 

Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götaland anges vara fortsatt stora. För att skapa en fungerande integration av de nyanlända ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken. En viktig framtidsfråga är att matcha kompetensen hos de nyanlända med efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götaland 

Sammanfattning av prognosen för Västra Götaland

Se även pressmeddelande "Högkonjunkturen skapar många nya jobb"

Arbetsförmedlingens prognos för riket 2016 och 2017

För pressbilder prognos riket, se ”Bildspel prognosen 2016-2017”'

Se även pressmeddelande "144 000 nya jobb – men bristen på arbetskraft tilltar

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingens statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/statistik.

SCB:s arbetskraftsundersökning: www.scb.se/aku

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m