Konjunktur per delregion våren 2013

Konjunkturläget sammanfattat per delregion. 

Fyrbodal

Industrin drog ner konjunkturen

Konjunkturläget i Fyrbodal har försvagats under våren. Från september till mars sjönk konjunkturindex från –16 till –25, något som indikerar en svagare konjunktur än normalt. Nedgången var också mer påtaglig än i övriga delregioner och Fyrbodal har för närvarande den svagaste konjunkturutvecklingen tillsammans med Skaraborg.

Företagens prognos för hösten är dock försiktigt positiv och en måttlig konjunkturförbättring väntas under det kommande halvåret.

Pessimismen var mest påtagligt inom den tungt vägande industrin som för närvarande befinner sig på randen till lågkonjunktur. Läget inom byggsektorn är fortfarande svagt trots en försiktig förbättring under våren. Inom sällanköpshandeln är läget något ljusare och handlarna gör bedömningen att man befinner

Göteborgsregionen

Starkaste delregionen

Den nedgång i konjunkturen som inleddes under förra våren ser nu ut att ha stannat av och konjunkturindex som sammanfattar det ekonomiska läget i Göteborgsregionen hamnar på –19 jämfört med –21 i höstas och –5 förra våren. Precis som i höstas är det industrin och sällanköpshandeln som uppvisar ett särskilt svagt konjunkturläge, men även partihandeln har dämpats det senaste halvåret.

Bättre går det för uppdragsverksamheten och datakonsulterna som trots att de känner av en vikande efterfrågan klarat sig relativt väl. Även byggindustrin har klarat sig förhållandevis bra och generellt väntas konjunkturläget i Göteborgsregionen förbättras till hösten. Inom industrin ser livsmedelsindustrin ut att även fortsättningsvis utvecklas väl och transportmedelsindustrin räknar med ett klart bättre konjunkturläge till hösten.

Trots de överlag optimistiska prognoserna om konjunkturläget väntas sysselsättningen inom industrin och sällanköpshandeln att minska ytterligare. Handelsföretagen räknar däremot med bättre lönsamhet och inom industrin väntas ökad orderingång.

Sjuhärad

Svag utveckling inom handeln

Den konjunkturförsvagning som företagen i Sjuhärad upplevde föregående höst har fördjupats ytterligare och delregionens samlade konjunkturindex har backat några enheter, från –16 till –22.

Det innebär att Sjuhärad ligger i linje med snittet för hela Västra Götaland. I höstas trodde såväl industrin som handeln på en svag förbättring av läget medan byggbranschen såg dystert på utvecklingen.

Det har dock visat sig vara byggföretagen som haft den bästa konjunkturutvecklingen medan sällanköpshandeln gått riktigt svagt. Industrikonjunkturen är i det närmaste oförändrad. Det råder dock stor optimism inför hösten där samtliga branscher räknar med ett konjunkturlyft. Kraftigast uppsving väntas inom sällanköpshandeln.

Skaraborg

Försämringen har upphört

Efter höstens försvagning har konjunkturen i Skaraborg planat ut och konjunkturindex ligger med värdet –25 kvar på ungefär samma nivå som i höstas. Denna nivå signalerar att konjunkturen är svagare än normalt men att det inte råder lågkonjunktur.

Index dras ner av industrin som befinner sig i ett fortsatt besvärligt läge men industriföretagen har en ljusning i sikte. Inom byggbranschen är bedömningen inte lika negativ som i höstas och index har tagit sig förbi både industrin och sällanköpshandeln.

Optimismen har överlag återvänt och inför kommande höst tror samtliga näringslivssektorer på en konjunkturförstärkning. Sysselsättningen väntas trots det att fortsätta sjunka.

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m