Rekommendationer

En beskrivning av hur genomförandet av VG2020 utvecklas, med rekommendationer för det framtida arbetet, tas fram varje år.

Beredningen för hållbar utveckling, regionala beslutsfattare och kommuner har tillsammans identifierat  fem områden i VG2020 där vi behöver lägga särskilt fokus på en samverkan mellan olika aktörer, för att kunna nå framgång. Dessa områden pekades ut 2015 och är de prioriterade områden som Beredningen för hållbar utveckling ställt sig bakom ska gälla även 2016.

BHU har nu rekommenderat kraftsamling kring följande områden:

  • Satsning på Västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft 
  • Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi 
  • Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
  • Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
  • Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov

Under 2017 inleddes arbetet med att utvärdera VG2020 i halvtid. Västra Götalandsregionen kommer i slutet av året bjuda in till dialogmöten med olika aktörer i regionen för att man tillsammans ska peka ut inom vilka områden av strategin där tyngdpunkten bör ligga framöver för att målen i strategin ska uppnås.

uiqt|wB&tiz{5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5m5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m