Om strategin

Sidan kommer att arkiveras 2017-03-16 om sidan inte uppdateras.

VG2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020. Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion och att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas.

En gemensam strategi som kräver gemensamma krafter

Västra Götalandsregionen har som organisation ansvaret för att ta fram strategin och driva arbetet framåt. Men ett framgångsrikt genomförande kräver att vi är många som medvetet arbetar mot målen och drar åt samma håll. Där har vi alla ett individuellt ansvar som organisationer i att stämma av våra egna verksamheter mot VG2020-strategin.

Syfte och mål

Övergripande syftet och mål med VG2020 är:

  • Att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion
  • Att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas.

Mer detaljerade mål är sedan satta för strategins 32 prioriteringar.


Tydligt kopplad till nationella och europeiska mål

Västra Götaland 2020 är avstämd mot svensk utvecklingspolitik och möter utmaningar och målsättningar i EU2020. I båda fallen med höga ambitioner. 

Så har strategin tagits fram

Processen med att ta fram strategin har pågått under hela två år. Strategin har tagits fram i bred samverkan i Västra Götaland. Arbetet har letts av Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU där valda representanter för kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans driver strategiska utvecklingsfrågor. Ett stort antal aktörer och individer från alla delar av samhället har bidragit aktivt till att forma strategin och strategin beslutades om i regionfullmäktige 24 september, 2013.

tq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{mtq{i5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m