Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948). Mänskliga rättigheter beskriver vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. Det berör därför alla individer och samhällsområden.

Statens, regionernas, landstingens och kommunernas ansvar

Det är ytterst staten som är skyldig att se till att alla människor i landet får sina rättigheter tillgodosedda. I Sverige har staten fördelat stora delar av ansvaret att direkt möta människorna till regioner, landsting och kommuner genom till exempel vård, omsorg och skola. Därmed har regioner, landsting och kommuner övertagit delar av statens ansvar för de mänskliga rättigheterna.

Kommittén för mänskliga rättigheters uppdrag

Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter. Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstemannastöd för att förverkliga det uppdraget.

Kommittén arbetar bland annat med att:

  • stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter
  • lyfta fram fördelarna för individen och organisationen med ett rättighetsbaserat arbetssätt
  • driva på arbetet för att förhindra diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad gäller för Västra Götalandsregionens verksamheter

För att mänskliga rättigheter ska respekteras i Västra Götalandsregionens verksamhet behöver beslut ta hänsyn till mänskliga rättigheter och verksamheterna präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

uiqt|wBzi||qopm|H%vozmoqwv5{mzi||qopm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m