Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar av eller hela befolkningen och omfattar insatser som ska främja hälsan och förebygga sjukdomar. Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och folkhälsa.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete och kräver samarbete över organisationsgränser. I Västra Götaland sker folkhälsoarbetet i samverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer, offentliga såväl som ideella.

Utmaningar för folkhälsoarbetet i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har definierat utmaningar för folkhälsoarbetet i Västra Götaland i en folkhälsopolitisk policy, som antogs av regionfullmäktige i mars 2009. Lär mer om utmaningarna under rubriken Utmaningar för folkhälsoarbetet i vänstemarginalen eller i högerkolumnen.

Folkhälsoarbete i kommunerna

Det praktiska folkhälsoarbetet sker främst i kommuner och stadsdelar i samverkan med Västra Götalandsregionen. Regionen ger även ekonomiskt stöd till kommunernas folkhälsoinsatser. Har du frågor, förslag till projekt eller idéer om folkhälsoarbete i en kommun eller del av kommun, vänd dig i första hand till kommunens folkhälsoplanerare eller motsvarande. Läs mer om kommunernas folkhälsoarbete genom att klicka på länk i vänsterspalten.

Samverkan lokalt, regionalt, nationellt - Regional Utveckling För Folkhälsa (RUFF)

Logotype Regional utveckling för folkhälsa RUFF 
För att stärka och fördjupa folkhälsoarbetet tog Västra Götalandsregionen 2005 initiativet till samverkan lokalt och regionalt i folkhälsoarbetet. Detta var starten för RUFF (Regional Utveckling För Folkhälsa). Syftet med RUFF-samverkan är att ge folkhälsoarbetet ökad effektivitet och större slagkraft. I RUFF-samverkan deltar kommunerna/stadsdelarna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Tidigare deltog även Folkhälsomyndigheten. Länk till mer information om RUFF-samverkan hittar du i vänsterspalten.

Så är folkhälsoarbetet organiserat

Politisk organisation
Organisatoriskt delas ansvaret för folkhälsoarbetet mellan Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna (se länk i högerspalten).

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag är att stärka och utveckla folkhälsoarbetet i samverkan med respektive kommun och att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Tjänstemannaorganisation
Motsvarande tjänstemannaorganisation är avdelning folkhälsa (se länk i högerspalten).

I Skaraborg har hälso- och sjukvårdsnämnden valt att organiserat det lokala folkhälsoarbetet och folkhälsoplanerarna i en sammanhållen organisation - Folkhälsoenheten Skaraborg - som organisatoriskt tillhör avdelning folkhälsa. Enheten leds av en enhetschef som är arbetsledare för folkhälsoplanerare lokalt placerade i Skaraborgs 15 kommuner. Folkhälsoplaneraren arbetar på uppdrag av det lokala folkhälsorådet. Läs mer om folkhälsoenheten Skaraborg genom att klicka på länk i högerspalten.

I övriga kommuner i Västra Götaland är de tjänstemän som arbetar med folkhälsofrågor anställda av respektive kommun. Läs mer om kommunernas folkhälsoarbete genom att klicka på länk i vänsterspalten.

I november 2010 gjorde enheten för folkhälsofrågor en kartläggning av folkhälsoarbetets organisering i Västra Götaland, på uppdrag av folkhälsokommittén. Kartläggningen hittar du i högerspalten på denna sida under rubriken Dokument.

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m