Regional folkhälsomodell

Folkhälsokommittén fick i budget 2011 i uppdrag av regionstyrelsen att ta initiativ till att utforma en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna, se uppdragshandling i högerspalten.

För uppdraget  bildades en arbetsgrupp som bestod av representanter från hälso- och sjukvårdnämndernas kansli, folkhälsoplanerare i kommunerna och från folkhälsokommitténs sekretariat, se högerspalten.

Till grund för uppdraget ligger de båda regionfullmäktigeuppdragen till folkhälsokommittén 2011:

att ta fram förslag på åtgärder för en mer jämlik hälsa i hela Västra Götaland

att utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Under 2012 påbörjades arbetet med att sammanställa tidigare erfarenheter av organisering av och modeller för folkhälsoarbete. Arbetsgruppen tog därefter fram ett förslag till folkhälsomodell.

Vid mötet den 30 januari 2014 beslutade folkhälsokommittén att skicka förslaget på regional folkhälsomodell på remiss till kommuner, hälso- och sjukvårdsnämnder, samordningsförbund och andra externa samarbetsparter. Remisstiden var 10 februari till och med 4 april 2014. Synpunkterna i remissvaren vägdes in i förslaget till folkhälsomodell.

Förslaget till regional folkhälsomodell antogs av folkhälsokommittén den 24 april 2014 och översändes till regionstyrelsen för beslut 20 maj. Kommitténs förslag till regionstyrelsen, remissbrev och sammanställning av remissinstansernas svar finns i högerspalten. 

I högerspalten finns också följande dokument med koppling till förslaget om en regional folkhälsomodell: Uppdragshandling, kartläggning av folkhälsoarbetets organisering i Västra Götaland 2010, omvärldsanalys av modeller för folkhälsoarbete 2011.

Vid sitt möte den 20 maj beslutade regionstyrelsen att återremittera ärendet till regionkansliet "för att förtydliga frågan om ansvarsfördel­ningen mellan folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårds­nämnderna, när dessa dessutom blir färre från 2015, samt för att utvärdera nyttan och alternativnyttan med en strategisk tjänst för folkhälsoarbete i varje kommun" (se dokument i högerspalten).

Det fortsatta arbetet med förslag till regional folkhälsomodell hålls samman av Bengt Säterskog, administrativ direktör, i samverkan med den styrgrupp för Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete som tillsatts i enlighet med förslaget till regional folkhälsomodell. Folkhälsokommittén har därmed fullgjort sitt uppdrag.

Kontakt

Anne Svensson, utvecklingsledare
Tel: 010-441 36 32, 0733-64 86 12
 

Anna Svensson, utvecklingsledare
Tel: 010-441 20 19, 070-68 62 359
 

Arbetsgrupp

Dan Andersson, Tanum kommun
Hillevi Funk, Mölndals kommun
Lena Löfgren, Svenljunga kommun
Per Bjurén, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Västra Götalandsregionen
Anna Lagerqvist, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Västra Götalandsregionen
Anna Svensson, avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen
Anne Svensson, avdelning folkhälsa Västra Götalandsregionen
 

uiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m