Rapporter och dokument

Rapporter och dokumentationer från Västra Götalandsregionen inom område folkhälsaHär finns rapporter och dokumentationer från Västra Götalandsregionen inom område folkhälsa för nedladdning. Dokumenten är ordnade alfabetiskt efter titel eller ämnesområde.

 Arkiverade rapporter och dokumen

Exempel på studentuppsatser/-rapporter

A

B

E

F

H

J

K

M

N

P

R

S

T

U

V

Ä

Ö

 

A

Aktionsforskning

Socialt hållbar forskning för jämlik hälsa. Evidens och praktiska råd för samhällsbaserad Aktionsforskning - en litteraturöversikt. Göteborgs universite, 2015.

Alkohol och droger:

"Arbetsplatsen - en drogfri zon?" Utvärdering av ett drogpreventivt samverkansprojekt, april 2012, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet

"Arbetsplatsen - en drogfri zon?", slutrapport, november 2009, Lilla Edets kommun. Ett projekt om förebyggande åtgärder angående droger på arbetsplatsen (Nytt fönster 111 Kb)

"En bra början" - utvärdering av alkohol- och drogskadeförebyggande arbetet i Västra Götaland 2003-2005, 2006, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/Socialmedicin (Nytt fönster 607 Kb)

 CAN Drogvaneundersökning i Västra Götaland 2013 - Årskurs 9 och gymnasiet, år 2 

Allergi:

Hälsan en del av valet - riktlinjer för medicinsk studie- och yrkesvägledning, 2008, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen i samarbete med Göteborgs Stad, (Nytt fönster, 301 Kb)


 Ung i Västra Götaland - Rapport 1: Luftvägar, hud och miljö. Uppföljningsstudie kring allergier bland unga i Västra Götaland, 2008, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen och enheten för arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet (Nytt fönster 642 Kb)   

”Offensiv mot allergier” - pedagogisk spelplan för lokalt allergiförebyggande arbete och för bättre miljöer för dem som har allergier, en modell för lokalt allergiarbete i kommuner, kommundelar och stadsdelar, 2003, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 118 Kb)  

Till sidans topp

B

Barn och unga:

Barnhälsoindex för Västra Götaland - ett system för att följa barns hälsa i Västra Götaland och dess kommuner, 2013, Nordiska hälsovårdshögskolan i samarbete med Västra Götalandsregionen (Nytt fönster, 2.6 MB)

Dokumentation från konferensen "Steg 2 Barns välfärd och hälsa - vad gör skillnad", 11 april 2011, Göteborg, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 1.938 Kb)

Dokumentation från konferensen "Steg 1 Barns välfärd och hälsa - vad gör skillnad", 17 november 2011, Göteborg, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 985 Kb)

 

Till sidans topp

 

E

Evidens i folkhälsoarbetet, dokumentation från konferensen i Göteborg 4 februari 2009 Arrangör folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Till sidans topp 

 

F

Familjecentraler:
Kartläggning av familjecentraler i Västra Götaland 2013, januari 2014 Ett samarbete mellan folkhälsokommitténs sekretariat och hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 654 Kb)

 Familjecentralernas effekter på samhällskostnader – ett räkneexempel, april 2011. Studien har genomförts av har genomförts av folkhälsokommitténs kansli Västra Götalandsregionen i samarbete med Borås Stad, Lerums kommun, Högskolan i Borås och Statens folkhälsoinstitut.

Utvärdering av familjecentraler i Västra Götaland (Nytt fönster 1Mb)oktober 2009, en utvärdering gjord av Högskolan i Borås, Högskolan Kristianstad, KommunForskning i Västsverige på uppdrag av folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen
Sammanfattning av Utvärdering av familjecentraler i Västra Götaland (Nytt fönster 1005 Kb ) Engelsk version av Sammanfattning av Utvärdering av familjecentraler i Västra Götaland (Nytt fönster 888 Kb)


Folkhälsoarbetets organisering i Västra Götaland - kartläggning, november 2010, folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 156 Kb)

Webbenkät till folkhälsoplanerare/folkhälsosamordnare i Västra Götaland som underlag för kartläggning av folkhälsoarbetets organisering i Västra Götaland, folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, november 2010


 

 Folkhälsopolitisk konferens 15 januari 2010 i Göteborg med fokus på Jämlika livsvillkor, föreläsarnas bilder, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen
Folkhälsopolitisk konferens 16 januari 2009 i Göteborg med fokus på samverkan för uthållig tillväxt och välfärd, föreläsarnas bilder, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen


FRUSAM-projektet: Folkhälsa och Regional Utveckling i SAmverkan, slutrapport, januari 2011, folkhälsokommitténs kansli, Västra Götalandsregionen


Fysisk aktivitet på recept FaR nulägesrapport 2007, läkemedelskommittén och folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, 2008 (Nytt fönster 273 Kb)

 

Till sidans topp 

 

 

H

Hälsoraketen - praktisk metodhandbok i tolv moduler (Nytt fönster 1,21 MB) För hälsofrämjande och förebggande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa hos barn och unga enligt IDEFICS-modellen, september 2011, kommittén för folkhälsofrågor Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska akademin och Partille kommun.

Hälsoekonomi:
Hälsoekonomi och etik - ett resursfördelningsperspektiv, dokumentation av symposium 8-9 april 2008 i Göteborg, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting 


 

Hälsofrämjande skolutveckling:
  Rapport: Aktioner för hälsa och skolutveckling, maj 2010, Högskolan i Väst och Göteborgs universitet på uppdrag av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 1 Mb)
Folder: Hälsa och lärande - ett projekt för hälsofrämjande skolutveckling (Nytt fönster 894 Kb) 


Hälsoäventyr:
Vad är ett hälsoäventyr? Teoribas och diskussion kring upplevelse- och hälsoäventyrspedagogik 2007, Högskolan Väst (Nytt fönster 831 Kb)

 

Till sidans topp 

 

J

 

Jämlik hälsa:
Tackling health inequities: from concepts to practice. The experience of Västra Götaland, juli 2014, folkhälsokommitténs sekretariat Västra Götalandsregionen, Regions for Health Network WHO

Kostnader för ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland - en beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället, februari 2010, folkhälsokommitténs kansli Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 264,2 Kb) 

Till sidans topp 

 

K

Klamydia:
Rapport om utvärdering av informationskampanj om förebyggande av klamydia i Västra Götalandsregionen, 2007, Institutionen för socialt arbete och institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet (Nytt fönster 6 Mb)


Kulturtolkar:

Utvärdering av pilotprojektet "Mammor som kulturtolkar", maj 2015, Linnéa Oom, Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

Kulturtolkar - från ett barn- och skolperspektiv, 2014 Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. 

Att planera inför utvärdering - en utvärderingsplan för projektet "Mammor som kulturtolkar" 2014 Folkhälsokommitténs sekretariat och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 

Kulturtolkens erfarenheter av tvärkulturella interaktioner. De utrikesfödda muslimska kvinnornas identitet och handlingsstrategier i projektet Doula & kulturtolk i Sverige, 2012 Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen och Institutionen för teknik och samhälle, Högskolan i Skövde och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Mammor som kulturtolkar - en förstudie om invandrarkvinnors möten med skola i Västra Götaland 2012 Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen och Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur och Avdelningen för hälsa, kultur och pedagogik, Högskolan Väst

Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar, 2009 Folkhälsokommittén och Högskolan i Skövde

 

Till sidans topp 

 

 

M

Matvanor:
Ung i Västra Götaland - Rapport 2: Livsmedelsval och matvanor, april 2010, Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen och avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet (Nytt fönster 4 Mb)


 Mellanrummet - från erfarenheter i det anonyma samtalet med barn och ungdomar till dialog om möjligheter i hälsofrämjande och förebyggande arbete, BRIS, kommittén för folkhälsofrågor, 2010.  

Metodbank för folkhälsoarbete, en beskrivning och utvärdering av pilotprojektet, mars 2010, Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Statens folkhälsoinstitut (Nytt fönster 113,21 Kb) 

Modeller för folkhälsoarbete - omvärldsanalys, Maria Åhman, fil. kand. folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet, på uppdrag av Västra Götalandsregionens enhet för folkhälsofrågor, december 2011 (Nytt fönster, 2,50 Mb)

Mänskliga rättigheter:
Mänskliga rättigheter för äldre. Vilka rättigheter och hur kan man arbeta med dem som mål?, Maria Berhé, Masterprogrammet för mänsliga rättigheter, Göteborgs universitet, praktikrapport januari 2012

Till sidans topp 

 

N

Nätverk:
Hälsofrämjande nätverk i Västra Götalandsregionen. Resultat från två fallstudier, februari 2011, Kommunforskning i Västsverige på uppdrag av folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 396 Kb)  

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning, andra upplagan, januari 2011, Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, (Nytt fönster 4 Mb)

Som underlag för "Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning" ligger nedanstående tre rapporter:

Att tänka och arbeta hälsofrämjande - teoretisk referensram och vägledande modeller, januari 2010, Högskolan Väst på uppdrag av folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 310 Kb)
Regionala hälsofrämjande nätverk - en processuvärdering, augusti 2009, Kommunforskning i Västsverige på uppdrag av folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 217 Kb)
Hälsofrämjande nätverksarbete i Västra Götalandsregionen - en studie om hälsofrämjande nätverk i Västra Götalandsregionen, februari 2008, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen på uppdrag av folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 424 Kb)  

Till sidans topp 

 

P

Policy:
Sammanställning av workshop 7 oktober 2009, folkhälsopolitisk policy Västra Götaland (Nytt fönster 726 Kb)
Förutsättningar för god hälsa i Västra Götaland 2007. Underlag för ny folkhälsopolitisk policy, folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 508 Kb)


Utvärdering av Projektsmedjan - ett projekt med syfte att öka kompetensen i att arbeta med projekt, november 2008, Länsnykterhetsförbundet i samarbete med Wendelsbergs folkhögskola, Kommunforskning i Västsverige (KFi), (Nytt fönster 508 Kb)  

Psykisk hälsa:
Ungas psykiska hälsa med ett genusperspektiv, litteraturstudie, mars 2010, Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (Nytt fönster 492 Kb)
Depressions- och suicidprevention i Kungälvs kommun. Utvärdering av utbildningsinsatser för personal som arbetar med ungdomar inom skola, fritid och socialtjänst, 2007, finansierat av folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 1 Mb)  
Mätning av barn och ungas psykiska hälsa i Västra Götalandsregionen 2004, 2006, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 589 Kb)
Mätning av elevers psykiska hälsa - en arbetsrapport från "Göteborgspiloten", 2004, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad" (Nytt fönster 327 Kb)

 

Till sidans topp 

 

 

R

RUFF (Regional utveckling för folkhälsa):

Fördjupat och stärkt samarbete kring folkhälsofrågor i den vertikala axeln - lokalt, regionalt och nationellt. Rapport om utveckling och reflektioner i RUFF-arbetet under perioden hösten 2007–våren 2010, juni 2010, Nytt fönster (1,5 Mb) 

Till sidans topp 

 

S

Skaderegistrering :
Skador registrerade i Skaraborgsområdet i Västra Götalandsregionen år 2008 (Nytt fönster 2 Mb)
Skadeboken - att registrera skador - en väg till bättre folkhälsa. Metoder och erfarenheter, 2007, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 2 Mb)  


Sociala investeringar

Sociala investeringar i Ale och på Hisingen. En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar. Folkhälsokommittén 2016

Sommarakademin:

Dokumentation från Sommarakademin 2011 med tema "Morgondagens folkhälsoarbete: trender, omvärldsanalys, roller och metoder", 20-22 juni 2011, kommuner och stadsdelar i Västra Götaland, enheten för folkhälsofrågor, Statens fokhälsoinstitut

SROI (Social Return on Investment)

Slutredovisning av projekt om utvärderingsmetoden SROI : Att mäta sociala värden, folkhälsokommittén, kommittén för rättighetsfrågor, kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden, augusti 2014 (Nytt fönster 256 kB)

 

Suicidprevention på befolkningsnivå:

Generella riktlinjer för suicidprevention

Verktyg för skolor: Suicidprevention i skolan, förebyggande arbete och åtgärder efter inträffat suicid

Verktyg för arbetsplatser - att förebygga och hantera suicidalt beteende 

Euregenas - Verktyg för mediarapportering om suicid och suicidalt beteende

Etiska riktlinjer för webbaserad suicidprevention

Folder för nedladdning: Samverkan mot suicid - guide för att inleda eller utveckla befolkningsinriktad suicidprevention, kommittén för folkhälsofrågor, Västra Götalandsregionen, december 2011 (Nytt fönster, 265 Kb

Dokumentation från seminariet 20 september 2011 kring befolkningsinriktad suicidprevention, kommittén för folkhälsofrågor, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 1,71 Mb).

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention - idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter, november 2010, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 180,3 Kb)

Döden i livet och livet i döden - en befolkningsinriktad suicidprevention i ett idéhistoriskt perspektiv, november 2010, K Petrov, fil dr idé- och lärdomshistoria på uppdrag av folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 368,8 Kb) 

Till sidans topp 

 

 

T

 

Tandvård/munhälsa:

Rapport: Förebyggande hembesök - en möjlighet att påverka äldres tandvårdskontakt?, mars 2013, folkhälsokommmitténs sekretariat, Centrum för äldretandvård och Folktandvården Västra Götalandsregionen samt institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet (Nytt fönser 199 Kb)

Kortversion av rapporten ovan: Förebyggande hembesök - en möjlighet att påverka äldres tandvårdskontakt? mars 2013


Tobak:  
Slutrapport: Minskat tobaksbruk för jämlikare hälsa - ett projekt med bred hälsoansats, mars 2010, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 468 Kb)

Rapport: Förebyggande arbete kring sociala överdrifter - en studie i Vänersborgs kommun, november 2011, kommittén för folkhälsofrågor Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Vänersborgs kommun, Länsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut 

 

 


 

 

Till sidans topp 

 

 

U

Unga vuxna:

Utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen. Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering, november 2010, folkhälsokommitténs kansli Västra Götalandsregionen, samordningsförbunden i Västra Götaland, Social Resursförvaltning Göteborg (Nytt fönster 138 Kb)  
Lokal insamling av hälsodata - spridning av metod från projekt Unga Vuxna, mars 2010, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 176 Kb)
Metoder för att fånga Unga vuxnas livsvillkor och deras förutsättningar till etablering i vuxenlivet, februari 2009, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 275 Kb)
Lägesöversikt projekt Unga vuxna, december 2007, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 542 Kb)
Projekt Unga vuxna - sammanställning av förundersökning steg 1 inför förankringskonferensen 2 november 2006, folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 1 Mb)
Dokumentation från projekt Unga vuxna - första nationella nätverksmötet 31 oktober 2005, uppstart, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 918 Kb)


Utvärdering av projektet "Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar", november 2009, genomförd av Med dr Sharareh Akhavan, universitetslektor Högskolan i Skövde på uppdrag av folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster, 3 Mb)


Ungdomsmottagning:
Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagning, maj 2011, hälso- och sjukvårdsnämndens kansli i Uddevalla (Nytt fönster, 285 Kb)

 

Till sidans topp  

 

V/W

Våld i nära relationer:

Våld i nära relationer - en folkhälsofråga. Ett års förebyggande arbete i Skolprojekt Utväg, 2008, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 902 Kb)

"Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer", 2008, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/Socialmedicin (Nytt fönster 133 Kb)

"Kunskapsöversikt: Mäns våld mot kvinnor i nära relation - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention", 2004, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, avdelninge för samhällsmedicin och folkhälsa/Socialmedicin (Nytt fönster 128 Kb)

 

Till sidans topp 

 

 

Ä 

 

Äldre:
Samlad dokumentation från konferensen Hälsosamt åldrande - en förutsättning för ett hållbart samhälle, 1 oktober 2010, folkhälsokommitténs kansli Västra Götalandsregionen och Statens folkhälsoinstitut  
Det är roligt när dom kommer och spelar och sjunger - Kulturprojekt som utvecklingsarbete (Nytt fönster, 1,19 MB)
Resultatsammanställning avseende: Organisering och implementering av kulturaktiviteter i syfte att främja den jämlika hälsan bland äldre (Nytt fönster 705 KB)

 

 

Till sidans topp 

 

 

Ö

Övervikt och fetma:

Komplettering till Kartläggning 2009-2010: Rapport "De 1042 svaren - hur barn och ungdomsmedicinska mottagningar i Västra Götland år 2011 tar omhand barn och ungdomar med fetma", juli 2011, enheten för folkhälsofrågor och hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 486 Kb)

De 1042 svaren – uppföljning under 2009-2010 av kartläggning från 2005 av insatser avseende övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Västra Götaland, folkhälsokommitténs kansli och hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster, 1 Mb) BILAGOR: De 1042 svaren – uppföljning under 2009-2010 av kartläggning från 2005 av insatser avseende övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Västra Götaland, folkhälsokommitténs kansli och hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster, 1 Mb)     
Vad görs mot övervikt och fetma? En studie om folkhälsoplanerares/folkhälsosamordnares arbete mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen, juni 2009, Göteborgs universitet, institutionen för mat, hälsa och miljö, kandidatuppsats (Nytt fönster 404 Kb)
Folder: Beslutsstöd för handlingsprogram mot övervikt och fetma (Nytt fönster 138 kb)
Handlingsprogram mot övervikt och fetma, Västra Götalandsregionen. Sammanfattning och förslag till genomförande, 2008, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 171 Kb)
Dokumentation från konferensen "Viktig, ung och stolt" 15-16 maj 2008. Nationell konferens om barns och ungdomars olika villkor för ett hälsosamt liv, Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och Västra Götalandsregionen  
Rekommendationer för hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Västra Götaland, 2007, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 137 Kb)
De 1111 svaren, Kartläggning under 2005 av insatser avseende övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Västra Götaland, folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen (Nytt fönster 2 Mb)

 

Till sidans topp 

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m