Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa

I internationella jämförelser har Sverige och Västra Götaland en god folkhälsa, hög levnadsnivå och minskad dödlighet i ett flertal livsstilssjukdomar. Däremot är de sociala skillnaderna i folkhälsa fortfarande tydliga och hälsan har inte förbättrats i utsatta grupper på samma positiva sätt som för befolkningen i sin helhet. Bara i Västra Götaland ger ojämlikhet i hälsa under ett år upphov till drygt 1.500 dödsfall ”i förtid” och ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor.

Mot bakgrund av detta har Västra Götalandsregionen, i bred samverkan med en rad samhällsaktörer, tagit fram förslag till åtgärder för en mer jämlik hälsa och ett socialt hållbart Västra Götaland - "Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland". Syftet med arbetet har varit och är att precisera beslut, åtgärder och insatser som har bäst förutsättningar att minska skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper och som är formade efter lokala förutsättningar och behov.

I dokumentet (se högerspalten) beskrivs de situationer som identifierats som de mest centrala att påverka för att skillnaderna i hälsa ska minska i Västra Götaland. Till varje situation finns förslag på åtgärder som bedöms kunna påverka respektive situation i gynnsam riktning. Du hittar situationer, åtgärdsförslag och redovisning av pågående åtgärder under rubrikerna i vänsterspalten.

Aktuellt

Dokument

Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland

In English: Together towards Social Sustainability - Actions for health equity in Västra Götaland

I vårt arbete har vi utgått från det nationella folkhälsopolitiska målet "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Arbetet är en tillämpning av Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland som i sin tur vilar på Vison Västra Götaland - det goda livet.

"Samling för social hållbarhet" är också en fördjupning av den sociala dimensionen i VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, styrdokumentet för hela Västra Götalands utveckling 2014–2020.

Kontakt

Folkhälsochef Elisabeth Rahmberg
 

uiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m