Åldrande med livskvalitet

Även om sambanden är oklara talar flera studier om att sämre socioekonomiska förhållanden tidigare i livet tenderar att leda till snabbare försämring av hälsa med ökande ålder.

Det finns kopplingar mellan å ena sidan ekonomiska resurser i förhållande till möjligheter att delta i samhällslivet och å andra sidan graden av tillgänglighet till olika mötesplatser och förutsättningar att vara aktiv. Målgruppen äldre är heterogen, med stora skillnader mellan olika grupper. Därför krävs särskilt fokus och kunskap om att de generella insatserna inte nått fullt ut till dessa grupper. För att kunna utveckla förebyggande och främjande insatser bland äldre krävs fördjupad samverkan mellan offentlig verksamhet och idéburna organisationer.

Under varje situation nedan finns angivet vad folkhälsokommittén/avdelning folkhälsa arbetar med som har bäring på situationerna och åtgärdsförslagen. I vissa fall motsvarar dessa arbeten flera situationer och åtgärder och finns i så fall angivna på flera ställen. Arbeten för åldrande med livskvalitet finns även under området Strukturer och samverkan. För fördjupad beskriving av situationerna och för att se de ursprungliga åtgärdsförslagen, klicka på länkarna nedan.

Situation

Flera grupper av äldre upplever ofrivillig ensamhet.

Läs mer om situationen 

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Öka kunskapen om betydelsen av mötesplatser

Situation

För många grupper av äldre är samhället inte tillgängligt.

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Fyra projekt från Statens kulturråd - samla och sprida till kommunerna i Västta Götaland

2. Sprida Regnbågens sång - en film om äldre HBTQ-personer

Situation

Flera grupper av äldre har sämre förutsättningar för ett aktivt åldrande.

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Samverkansmodell för Fysisk aktivitet på recept, målgrupp äldre

Kontakt

Anne Svensson, regionutvecklare
Tel: 010-441 36 32, 0733-64 86 12
Epost:  

Marlene Nilsson, regionutvecklare
Tel: 010-441 06 82, 0702-29 90 50
Epost: 
 

Per Bjurénregionutvecklare
Tel: 010-441 36 43, 0708-87 56 63
E-post:  

Agneta Eriksson, regionutvecklare
(tjänstledig 2015)

Tel: 010-441 06 80, 0705-34 84 21
Epost:  

Folkhälsopolitisk policy

Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa är en tillämpning av Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland och de folkhälsopolitiska utmaningarna i den.

uiqt|wBivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvm5u5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5jr}zmvH%vozmoqwv5{mxmz5jr}zmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m