Om processen t o m september 2013

Arbetet inom samlingen för social hållbarhet delades in i fem olika faser. Tillsammans har de olika faserna involverat många aktörer och möjliggjort en bred förankring.

Planeringsfasen

Under planeringsfasen fastslogs en organisationsstruktur och tidsplan för arbetet. Under förankrings och mobiliseringsfasen tillsattes en politisk styrgrupp,en arbetsgrupp och ett referensnätverk. Konferensen i februari 2012, då aktörer från olika organisationer och verksamheter i Västra Götaland deltog, blev startskottet för identifieringen av ”situationer” och ”åtgärder”.

Fördjupningsfasen

Fördjupningsfasen pågick under våren 2012. Samlingens olika grupper och nätverk arbetade under den tiden igenom, diskuterade och reviderade, de inkomna förslagen. Arbetet med åtgärderna fortsatte sedan under beslutsfasen. I november 2012 hölls en konferens i Göteborg med närmare 500 deltagare, för att återigen möjliggöra ett brett deltagande och en bred förankring.

Beslutsfasen

I december 2012 godkände en enhällig folkhälskommitté åtgärdsförslaget och skickade det till regionstyrelsen. Efter en remissomgång till kommunerna i Västra Götaland och övriga aktörer i arbetsgruppen reviderades dokumentet återigen och godkändes sedan av regionstyrelse. Den 24 september 2013 beslutade regionfullmäktige att anta dokumentet ”Samling försocial hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland”.

Processen skapar gemensam förståelse

Arbetsprocessen har väckt stort intresse hos omgivningen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. En av orsakerna kan vara ”bottom-up”-perspektivet, där grunden utgjorts av erfarenheter från professionella inom olika verksamheter, i kombination med politiskt deltagande.

En positiv effekt av arbetsprocessen är att en gemensam förståelse för utmaningarna att skapa jämlik hälsa har vuxit fram. Det har öppnat för nya samverkanskonstellationer och möjliga framtida samarbetsparter. Under processen har förståelsen ökat för hur samhället påverkas av en ojämlik hälsa bland medborgarna och det finns ett stort intresse för konkreta åtgärder, utvärdering och uppföljning. Att pröva åtgärderna och att hitta metoder för uppföljning blir därför nästa steg i processen, implementeringsfasen.

Översikt av processen Samling för social hållbarhet

Bilden visar en översikt av hur processen gick till, från planeringsfas till beslutsfas, för Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland". Klicka på bilden för att se den i större format. 

uiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m