Uppdragsbeskrivning

I budget 2011 gav regionfullmäktige i uppdrag till regionstyrelsen att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland (uppdragshandling finns i högerspalten för nedladdning). Folkhälsokommittén fick i uppdrag av regionstyrelsen att leda arbetet i samverkan med regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kommittén för rättighetsfrågor, hälso- och sjukvårdsutskottet och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Redan tidigare, den 20 april 2010, hade regionstyrelsen gett folkhälsokommittén motsvarande uppdrag som svar på en framställan från folkhälsokommittén 5 februari 2010 (§ 19) samt 26 mars 2010 (§ 37). Projektplan för uppdraget finns i högerspalten.

Åtgärderna för jämlik hälsa ska vara hälsofrämjande till sin karaktär och grundas på samverkan.

Målet är att i samverkan med aktörer inom och utom Västra Götalandsregionen föreslå åtgärder som:

  • identifierar de beslut, insatser eller åtgärder som, mot bakgrund av nuvarande kunskap, har störst sannolikhet att motverka ojämlikhet i hälsa.
  • avgränsas till ett hanterligt antal bestämningsfaktorer vilka är grundade i den folkhälsopolitiska policyns sex utmaningar och som har förutsättningar att faktiskt kunna genomföras.
  • liksom den folkhälsopolitiska policyn ska ha som ambition att bli territoriell, det vill säga involvera även det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som sker i kommunerna, i föreningslivet och i de statliga verken på länsnivå.
  • knyter an till andra liknande initiativ i andra regioner/landsting och kommuner.

Kontaktperson
Folkhälsochef Elisabeth Rahmberg, e-post:  , tel 070-082 39 43

uiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m