Ökat arbetsdeltagande

Förändringen på arbetsmarknaden påverkar hur arbetslösheten fördelar sig. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på människors kognitiva förmåga. Kraven på formell kompetens ökar och arbeten med lägre krav på kompetens minskar, vilket leder till att unga vuxna med enbart förgymnasial utbildning får allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Anknytningen till arbetslivet påverkas av såväl arbetsförhållanden som arbetsmiljö. I takt med att arbetslivet förändras behövs nya former för samverkan mellan arbetsmarknadens parter, idéburna organisationer och offentliga förvaltningar för att motverka att ogynnsamma arbetsförhållanden och dålig arbetsmiljö förstärker ojämlikhet i hälsa.

Under varje situation nedan finns angivet vad folkhälsokommittén/avdelning folkhälsa arbetar med som har bäring på situationerna och åtgärdsförslagen. I vissa fall motsvarar dessa arbeten flera situationer och åtgärder och finns i så fall angivna på flera ställen. Arbeten för ökat arbetsdeltagande finns även under området Strukturer och samverkan. För fördjupad beskriving av situationerna och för att se de ursprungliga åtgärdsförslagen, klicka på länkarna nedan.

Situation

Personer utan gymnasiebehörighet har allt svårare att få arbete på en arbetsmarknad med stigande krav på formell kompetens. 

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Fullföljda studier - att minska antalet skolavhopp

Situation

Unga vuxna, personer med kort utbildning, med utländsk bakgrund eller med funktionsnedsättningar i större utsträckning arbetslösa.  

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Mamas Retro och Sfinx företagsinkubator för socialt företagande

2. Mammor som kulturtolkar  - en ny profession

Situation

Personer med svag anknytning till arbetslivet har oftare livsvillkor och levnadsvanor som försämrar hälsotillståndet.

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Hälsofrämjande aktiviteter för arbetslösa

2. Hälsofrämjande arbete på folkhögskolor

Kontakt

Lars Paulsson, regionutvecklare
Tel: 010-441 20 13, 0706-83 06 90
Epost:  

Åse Enkvist, regionutvecklare
Tel: 010-441 06 81, 0708-37 85 97
Epost:  

Anna Svensson, regionutvecklare
Tel: 010-441 20 19, 070-68 62 359
Epost:  

Folkhälsopolitisk policy

Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa är en tillämpning av Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland och de folkhälsopolitiska utmaningarna i den.

uiqt|wBtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5xi}t{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{mi{m5mvs%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m