Vad behövs för att genomföra åtgärderna - strukturer och samverkan

Ojämlikhet i hälsa utgör ett hot mot en hållbar utveckling, framför allt genom att försvåra en smart och hållbar tillväxt för alla och motverka social sammanhållning. Denna syn återspeglas i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 i vilken konstateras att en ”stor insats kommer att behövas för att bekämpa fattigdom och social utestängning samt minska ojämlikheten i hälsa”.

I WHO:s strategi Health 2020, antagen i september 2012, utgör arbetet för att motverka ojämlikhet i hälsa en av hörnstenarna. WHO stöder sig på omfattande kunskapssammanställningar då man pekar på betydelsen av en samordning av nationella, regionala och lokala politiska beslut och insatser.

I rapporter och översikter av åtgärdsprogram och satsningar för att motverka ojämlikhet i hälsa framstår tre förutsättningar som särskilt viktiga. Det gäller att få samverkansstrukturer på plats och det måste finnas en utveckling av kunskaperna om underliggande mekanismer bakom ojämlikhet i hälsa. Det måste också finnas ett uppföljningssystem för att förstå om de åtgärder och insatser som implementeras har effekt.

Under varje situation nedan finns angivet vad folkhälsokommittén/avdelning folkhälsa arbetar med som har bäring på situationerna och åtgärdsförslagen. För fördjupad beskriving av situationerna och för att se de ursprungliga åtgärdsförslagen, klicka på länkarna nedan. 

Situation

Det behövs formella strukturer för legitim och långsiktig samverkan.

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel

2. Tvärsektoriellt nätverk med syfte att samordna åtgärder för att ökad social hållbarhet och jämlikhet i hälsa.

3. Avsiktsförklaringar för att manifestera samverkan mellan huvudmän för att genomföra olika åtgärder

4. Samarbete med nationella och internationella aktörer

5. Plattform för samverkan med barnrättsorganisationerna

6. Tidaholm - modell för arbete med jämlik hälsa

7. Fördjupningskurs för kommuner i processtöd för implementering och social hållbarhet

Situation

Det behövs forskningsinsatser – prioriterade områden behöver identifieras.

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Forsknings-/kohortstudie: Unga i Västra Götaland - om livsvillkor, stress och hälsa

2. Utveckla och stimulera kunskapsutveckling inom hälsofrämjande arenor

Situation

Det behövs system för att mäta och följa upp hur åtgärder implementeras och hur jämlikhet i hälsa utvecklas.

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Förslag till mätsystem för jämlik hälsa i Västra Götaland

2. Äldreprofiler - indikatorer för att beskriva ojämlikhet i hälsa i gruppen äldre

3. Gemensamt system för elevhälsodata

Kontakt

Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare
Tel: 010-441 20 18, 0709-94 85 43
Epost:  

Maria Gäbel, regionutvecklare
Tel: 010-441 20 14, 0709-17 06 55
Epost:  

Folkhälsopolitisk policy

Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa är en tillämpning av Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland och de folkhälsopolitiska utmaningarna i den.

uiqt|wBowziv5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mowziv5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m