Trygga och goda uppväxtvillkor

Här beskrivs åtgärder för att påverka tre situationer med stor betydelse för utvecklingen av ojämlikhet i hälsa. Det rör sig om åtgärder under de första levnadsåren, om åtgärder som verkar för lika förutsättningar för lärande, för en aktiv fritid med ett rikt kulturutbud samt åtgärder för goda levnadsvanor under hela uppväxten – det handlar om att genomföra intentionerna i konventionen om barns rättigheter.

Åtgärderna syftar sammantaget till att främja barn och ungas möjlighet att vara delaktiga i samhället samt att förstå och hantera sin omgivning och att känna framtidstro. Därför kan investeringar i sådana åtgärder också vara investeringar i en demokratisk samhällsutveckling.

Barns och ungdomars livsvillkor berör verksamheter hos flera aktörer. BVC- och MVC-verksamheter, förskole- och skolverksamheter, Länsstyrelsen och de idéburna organisationerna har alla en viktig roll. En systematisk samverkan mellan aktörerna är väsentlig för att påverka situationerna i gynnsam riktning.

Bland pojkar har det utvecklats en ”anti-pluggkultur” som särskilt bland pojkar från hem med ickeakademisk bakgrund blivit till en norm. Flickor är i större utsträckning studiemotiverade men rapporterari betydligt högre utsträckning än pojkar tecken på stressrelaterad psykisk ohälsa.

Kunskapen behöver förbättras om hur livsvillkor påverkar förutsättningarna för barnens kognitiva utveckling samt i vilken grad insatser i t.ex. förskola och skola kan verka för en gynnsam utveckling. Det är ett utvecklingsområde där en samverkan mellan forskning, praktik och politik behöver etableras. 

Under varje situation nedan finns angivet vad folkhälsokommittén/avdelning folkhälsa arbetar med som har bäring på situationerna och åtgärdsförslagen. I vissa fall motsvarar dessa arbeten flera situationer och åtgärder och finns i så fall angivna på flera ställen. Arbeten för trygga och goda uppväxtvillkor finns även under området Strukturer och samverkan. För fördjupad beskriving av situationerna och för att se de ursprungliga åtgärdsförslagen, klicka på länkarna nedan.

Situation

Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser har sämre förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling. 

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Plattform för samverkan med barnrättsorganisationerna

2. Forsknings-/kohortstudie: Unga i Västra Götaland - om livsvillkor, stress och hälsa

3. Samverkan kring barn 0-5 år i Tidaholms kommun för en mer jämlik hälsa

4. Gemensamt system för elevhälsodata

5. Barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet

6. Familjecentralen - en arena för att utjämna hälsoklyftor

Situation

Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser löper större risk för att lämna grundskolan utan godkända betyg.  

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Mammor som kulturtolkar 

2. Kommunal fritidsverksamhet med projektkontor - mötesplatser för barn och unga

3. Texta och Saga - för att skapa fler drogfria mötesplatser

4. Förskolan som resurs för barns välbefinnande, lärande och hälsa

5. Ungas internationella rörlighet 

Situation

Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser har sämre förutsättningar för en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och för goda levnadsvanor.

Läs mer om situationen

Se åtgärdsförslagen till situationen


Pågående åtgärder

1. Kommunal fritidsverksamhet med projektkontor - mötesplatser för barn och unga

2. Movie Kids - för att skapa fler drogfria mötesplatser

3. Texta och Saga - för att skapa fler drogfria mötesplatser

4. En Förlorad Generation - för att skapa fler drogfria mötesplatser

5. Specialutgåva av tidningen Bamse som stöd i hälsosamtal 

Kontakt

Eva Mattsson-Elofson, regionutvecklare
Tel: 010-441 20 10, 0705-58 25 93
E-post:  

Annika Nilsson-Green, regionutvecklare
Tel: 010-441 20 15, 0708-93 17 17
E-post:  

Maria Berhé, regionutvecklare
Tel: 070-082 45 82
E-post:  

Josefina Bodin, regionutvecklare
Tel: 010-441 20 12, 0702-48 01 18
E-post:  

Rutger Gram, regionutvecklare, kommittésekreterare 
Tel: 010-441 36 31, 0706-23 65 42
E-post:  

Folkhälsopolitisk policy

Samling för social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa är en tillämpning av Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland och de folkhälsopolitiska utmaningarna i den.

uiqt|wBm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muizqi5jmzpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{mrw{mnqvi5jwlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{mz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m