Statistik

Här finns samlat statistik från Västra Götalandsregionen som kan vara användbar för den som planerar, driver och följer upp folkhälsoarbete.

Öppna jämförelser folkhälsa 2014, kommentarer Västra Götaland och länk till Sveriges Kommuner och Landsting

Undomsarbetslöshet i Västra Götaland; ojämlikt arbetsdeltagande ökar ojämlikhet i hälsa. Statistik från Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionens Västdatabas, 2012.

Resultat av "Drogvanor i Västra Götaland - Årskurs 9 och gymnasiet år 2, 2013" - en undersökning som ger en enhetlig och samlad bild av hur droganvändningen ser ut bland ungdomarna i Västra Götaland.

Resultatet av folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor 2011, Västra Götalad" - en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige, som syftar till att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och följa förändringar över tid.

Statistik från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

Hälsolägesbeskrivning - fördelad på Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder

Behovsanalys med åtgärdsförslag 2014, hälso- och sjukvårdsnämnderna Västra Götalandsregionen

Fallskador bland äldre år 2004-2009 Västra Götaland, rapport samt kortversion för Västra Götalandsregionens tolv hälso- och sjukvårdsnämnder med redovisning av fallskador per kommun

Hälsoatlas: Tematiska kartor över Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämndsområde 4, 5, 7, 11 och 12, baserade på Statens folkhälsoinstituts enkätundersökning "Hälsa på lika villkor" åren 2005-2008 (Nytt fönster 2 Mb).

Kontaktperson Hälsoatlas:  Barbara Rubinstein, epidemiolog, e-post:   

Statistik från hälso- och sjukvårdsavdelningen

Hälso- och sjukvårdsavdelningens samlade statistik, bland annat om hälsa och befolkning

Statistik från regionutvecklingssekretariatet

Regionutvecklingssekretariatets samlade länkar till ett antal databaser med statistik om befolkning, hälsa och sjukvård, arbetsmarknad och näringsliv redovisat per kommun och i vissa fall per stadsdel. 

uiqt|wBjizjizi5z}jqv{|mqvH%vozmoqwv5{mjizjizi5z}jqv{|mqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{mivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivomtqy}m5zww|pH%vozmoqwv5{m