Statistik

Här finns samlat statistik från Västra Götalandsregionen som kan vara användbar för den som planerar, driver och följer upp folkhälsoarbete. 

Resultatet av folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor  Västra Götaland" - en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige, som syftar till att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och följa förändringar över tid.

Öppna jämförelser folkhälsa 2014, kommentarer Västra Götaland och länk till Sveriges Kommuner och Landsting

Resultat av "Drogvanor i Västra Götaland - Årskurs 9 och gymnasiet år 2, 2016" - en undersökning som ger en enhetlig och samlad bild av hur droganvändningen ser ut bland ungdomarna i Västra Götaland.

Hälsolägesbeskrivning - fördelad på Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder

Behovsanalys med åtgärdsförslag 2014, hälso- och sjukvårdsnämnderna Västra Götalandsregionen

Fallskador bland äldre år 2004-2009 Västra Götaland, rapport samt kortversion för Västra Götalandsregionens tolv hälso- och sjukvårdsnämnder med redovisning av fallskador per kommun

Samlade statistik, bland annat om hälsa och befolkning 

Statistikdatabas

Västra Götalandsregionens statistikdatabas

Statistikdatabasen innehåller länkar till ett antal databaser med statistik om befolkning, hälsa och sjukvård, arbetsmarknad och näringsliv redovisat per kommun och i vissa fall per stadsdel.
I en av databaserna, Hälsa på lika villkor, finns data hämtade från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland och från Hälsolägesbeskrivning.

uiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m